En kreativ stad

Malmöfestivalen | The Malmo festival

Kommunfullmäktigemål: I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med hjälp av en meningsfull fritid och kultur.

Malmö erbjuder ett varierat utbud av kulturupplevelser och meningsfulla fritidsaktiviteter. År 2016 var ett intensivt evenemangsår och sammantaget för Malmös kulturinstitutioner noterades ett besöksrekord. Samtidigt kan det konstateras att ett flertal nämnder och bolag fortsatt arbetar för att förbättra måluppfyllelsen genom att försöka nå fler Malmöbor och locka fler besökare till staden. Ett aktivt arbete har gjorts för att anpassa nämndernas och bolagens verksamheter eller kultur- och aktivitetsutbud så att de blir tillgängliga för fler och på lika villkor. Här kan särskilt nämnas målgruppen barn och ungdomar, däribland nyanlända ungdomar.

Kulturstrategin är som kommunövergripande styrdokument ett strategiskt redskap som kan vägleda nämnder och bolag att i samverkan fokusera på för kommunfullmäktigemålet relevanta utvecklingsområden.  Kommunstyrelsen beslutade i juni om handlingsplan för kulturstrategin och genomförandet har precis påbörjats. Fyra nämnder och bolag synliggör i sin årsanalys att de arbetar med nämndsmål som utgår från kulturstrategin. Några förvaltningsövergripande samarbetsprojekt har initierats och befinner sig i planeringsstadiet.

Sammantaget bedöms uppfyllelsen av kommunfullmäktigemålet vara god och utvecklingen gå i positiv riktning, även om ambitionerna i kommunfullmäktigemålet inte nås fullt ut. Nämndsmålen har en god träffbild gentemot kommunfullmäktigemålet och de flesta nämnder och bolag har bidragit till kommunfullmäktigemålet så som det var planerat. Däremot uppnås en tredjedel av nämndsmålen endast delvis och merparten av dessa återfinns hos nämnder, vars insatser har en stor påverkan på kommunfullmäktigemålet.

Inom några områden är det svårt att uttala sig om utvecklingen då det saknas redovisningar från nämnderna och bolagen. Det gäller implementeringen av kulturstrategin samt erfarenheter av idéburet offentligt partnerskap med social inriktning. Detta bedöms delvis bero på att arbetet befinner sig i uppstartsfasen och inte fått så stort genomslag än bland nämnder och bolag.

För att förbättra måluppfyllelsen framöver föreslår nämnderna ett antal åtgärder och utmaningar som måste hanteras. Gemensamt för flera nämnder är fortsatt tydligt målgruppsfokus för att nå ut till alla och att arbeta i samverkan med andra nämnder och bolag eller samhällsaktörer.

Fritidsnämnden står inför en fortsatt utmaning att nå ut till sina prioriterade målgrupper (främst barn och unga) genom att uppnå önskad mångfald av föreningar och fritidsaktiviteter som intresserar Malmöborna. I takt med att föreningar tappar medlemmar uppstår nya utmaningar att stödja andra former av fritidsaktiviteter. Därför planerar nämnden att satsa mer på öppna och gratis aktiviteter för barn och unga (4-25 år). Sociala resursnämnden anger ett fortsatt behov av att öka sin målgrupps delaktighet i samhällslivet och erbjuda enskilda brukare, barn och klienter som de möter, tillgång till meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter.

Ytterligare en utmaning som lyfts är svårighet att uppnå önskad kvalitet i fritidshemsverksamheten, bland annat på grund av brist på kompetent personal och stora barngrupper.