En ekologiskt hållbar stad

Vattenkanna vattnar blommor

Inom detta målområde finns två kommunfullmäktigemål. Det första fokuserar på att skapa en hållbar stadsstruktur för en växande befolkning, medan det andra uttrycker ambitionen om en hälsofrämjande och klimatsmart stad där det är enkelt att göra hållbara val.

Kommunfullmäktigemål: Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för en växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig stad.

Under 2016 har bostadsförsörjningen har stått högt på agendan. I mars trädde en ny bosättningslag i kraft som innebär att kommunen är skyldig att ordna boende för nyanlända som mottas i kommunen efter anvisning. Kommunfullmäktige har beslutat om en revidering av särskilda ägardirektiv för MKB, vilket innebär att bolaget har ett genomsnittligt produktionsmål av nya bostäder från och med 2017. MKB ska för varje treårsperiod påbörja projektering av minst 3000 nya lägenheter och färdigställa minst 2250 lägenheter.

Stadsbyggnadsnämnden ska under innevarande mandatperiod genomföra en översyn av Malmös gällande översiktsplan. Detta med hänsyn till bland annat Malmös förändrade förutsättningar avseende befolkningsutveckling. Inom trafikområdet så antogs Malmö stads första trafik- och mobilitetsplan i kommunfullmäktige i mars 2016. Därtill har en avsiktsförklaring upprättats mellan kommunen och Skånetrafiken om att Malmö helt ska gå över till elbussar.

Sammanställningen av nämndernas och bolagens måluppfyllelse 2016 visar att flera nämnder verkar i riktning mot målet, men kommunfullmäktigemålet bedöms inte uppfyllt fullt ut. Ungefär hälften av nämndsmålen är bara delvis uppfyllda och nämnderna framhåller utmaningar i måluppfyllelsen. Detta gäller inte minst inom bostadsförsörjningen. Malmö stad har god planberedskap och bostadsbyggandet har tagit fart, men samtidigt fortsätter antalet hemlösa i Malmö att öka, och utbudet på bostadsmarknaden motsvarar inte behovet av bostäder. Flera nämnder beskriver bostadssituationen som svår och hämmande i sitt arbete. Bostadsbristen och den ökade hemlösheten bedöms därmed vara den största anledningen till bristande måluppfyllelse vad gäller möjligheten att möta en växande befolkning och utvecklas som en attraktiv och tillgänglig stad i enlighet med ambitionerna i kommunfullmäktigemålet.

Ett tema i flera av nämndernas och bolagens uppföljning är tillgång till bostäder och lokaler. Flera av nämnderna som har ansvar kopplat till bostadsbyggande lyfter att arbetet intensifierats under året och att nya hyresrätter byggts samt att bostäder riktade till människor med olika inkomstnivåer tagits fram. Det bedöms finnas en god planberedskap för fler bostäder, varav majoriteten är i utbyggnadsområden.

Stadsbyggnadsnämnden har en viktig roll för att skapa en hållbar stadsstruktur samt för bostadsförsörjningen i kommunen och därmed även ett ansvar vad gäller måluppfyllelsen för kommunfullmäktigemålet. Nämnden har formulerat ett mål om samplanering av bostäder och kollektivtrafik och bedömer att utfallet går i rätt riktning för att bidra till kommunfullmäktigemålet.

MKB rapporterar den högsta nyproduktionsnivån på fyrtio år för andra året i rad. Under 2016 har bolaget färdigställt 544 lägenheter, vilket överstiger målet om 500 färdigställda bostäder. Även tekniska nämnden rapporterar en hög måluppfyllelse och underbygger detta med ett brett underlag, för såväl bostadsförsörjning som för kommunal service. Nämnden framhåller bland annat hur det under året byggstartats fler än 1000 bostäder, varav 82 % var hyresrätter på mark som kommunen upplåtit.

Samtidigt är bostadssituationen tämligen svår eftersom bostadsbeståndet inte ökar i samma takt som befolkningen. Stadsområdena pekar på hur bostadsbristen slår hårdast mot de som redan befinner sig långt ifrån bostadsmarknaden, däribland unga, arbetslösa och nyanlända.

När det gäller samhällservice har förskoleutbyggnaden under året varit omfattande och flera nya grundskoleplatser har också tagits fram.

Det ökade byggandet i Malmö kan enligt tekniska nämnden förklaras av en stor efterfrågan på bostäder och framförallt hyresrätter samt de låga räntorna som gör det intressant för fastighetsägare att investera.

Stadsbyggnadsnämndens måluppfyllelse gällande bostadsbyggande och kollektivtrafikförsörjning har möjliggjorts genom prioriteringar utifrån framtagen utbyggnadsstrategi. Nämnden framhåller även handlingsplanen kring arbetet med kommunens bostadsförsörjning som en viktig del i att uppnå den samsyn som krävs för fler bostäder.

När det gäller utbyggnad av samhällsservice skapar den kraftiga befolkningstillväxten ett stort tryck på att få fram nya skolplatser. I takt med att förtätningen ökar blir det svårare uppfylla olika myndighetskrav såsom exempelvis tillräckligt stor friyta för lek och utevistelse.

Bostadsbyggandet behöver öka ytterligare om Malmöborna ska kunna förses med bostäder och det finns ett behov av vidare strategier och handlingsplaner för att hantera den behovsstyrda efterfrågan för betalningssvaga grupper. För att MKB ska kunna uppfylla målen i de nya ägardirektiven behöver de ett ständigt tillflöde av byggklara byggrätter.

Det förefaller finnas en målkonflikt mellan förtätning och de behov staden har som tar yta i anspråk. Tekniska nämnden beskriver hur bostadsbyggandet och förtätningen kräver alltmer allmän platsmark. Om inte framkomligheten och stadsmiljön ska försämras ser nämnden ett behov av att fortsatt satsa på hög kvalitet på allmän platsmark i stadskärnan samtidigt som även stadsdelscentran utvecklas.

Det kan vara nödvändigt att nämnderna finner nya fördjupade sätt att samverka och samordna sig för att svara mot den växande stadens mångfacetterade behov av till exempel bostäder, lokaler och samhällservice på ett hållbart sätt.

Kommunfullmäktigemål: Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart stad där det är enkelt att göra hållbara val.

När det gäller ekologisk hållbarhet visar miljöredovisningen för Malmö stad år 2016 att stadens miljömål inte kommer att nås inom utsatt tid. Endast 2 av 19 av miljöprogrammets delområden ser ut att uppnås inom utsatt tid, även om de fyra övergripande miljömålen förmodligen kan uppnås till viss del. På grund av regeländringar i plan- och bygglagen beslutade kommunfullmäktige att avsluta miljöbyggprogram syd och gav stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett dialogverktyg som ersättning (miljöstrategin).

Vad gäller träffbilden för kommunfullmäktigemålet ligger fokus på den ekologiska dimensionen i hållbarhetsbegreppet. Det hälsofrämjande arbetet kommer fortsatt i skymundan, även om till exempel bullerfrågan nämns. Detta innebär att kommunfullmäktigemålet inte kan uppnås fullt ut. Sammantaget är bedömningen att kommunen går i riktning mot måluppfyllelse vad gäller vissa delar av målet, men inte andra. Sammanställningen av nämndernas måluppfyllelse visar att ungefär två tredjedelar av nämndsmålen för kommunfullmäktigemålet är uppfyllda.

Nämndernas årsanalyser visar att det generellt finns ett stort fokus på miljövänliga produkter och hållbart resande i kommunens verksamheter. Nämnderna verkar också ha kommit långt när det gäller klimatanpassade fastigheter och anläggningar. Malmö stads verksamheter förefaller ha en förhållandevis hög miljömedvetenhet.

Många nämnders och bolags verksamhet har haft en positiv utveckling mot ökade andelar inköp av ekologiska och etiskt märkta produkter. I Malmös skolrestauranger är i genomsnitt 74 %  inköpta livsmedel ekologiska, vilket är högt över målvärdet för 2016. De pedagogiska verksamheterna har gjort satsningar på gröna miljöer, digitalisering och andra kvalitetshöjande insatser i lärmiljön. Byggandet av nya lokaler har präglats av en hög miljömedvetenhet som syftar till minskad energiförbrukning och hållbart byggande (till exempel Hyllies utvecklade miljöprogram).

Utmaningar som lyfts av nämnder och bolag är bland annat omorganisationen och målkonflikter i att tillgodose malmöbornas service. Till exempel menar grundskolenämnden att det i tider av stora elevökningar är svårt att hålla den höga ambitionsnivån som krävs för att skapa likvärdiga förutsättningar i lärmiljön.

Flera nämnder och bolag bedriver ett aktivt arbete med att minska sin negativa miljöpåverkan, inte minst genom att öka andelen hållbara resor. Tekniska nämnden kommer fortsätta arbeta med miljöbyggstrategin som kommer att tas i bruk under 2017 och avser precisera vilka åtaganden som krävs för att åstadkomma ett mer jämställt transportsystem. MKB ska fortsätta sitt arbete med att minska energianvändningen i nyproduktion och i underhåll, samt optimeringsåtgärder.

Tillgången till förskolegårdar med god kvalitet är generellt sett i dagsläget god, men i de fall där förskolornas utemiljöer begränsas måste andra alternativ övervägas, såsom exempelvis närliggande parker och andra grönområden eller tillgång till bussar och cyklar.

Det kan tilläggas att utvecklingsarbete kring ett flertal planer och verktyg som syftar till att tillgodose målen om en ekologiskt hållbar utveckling i staden är på gång i de olika nämnderna.