Ekonomisk ställning

Investeringarna har varit lägre än budgeterat, men investeringsnivån är fortsatt hög. Det redovisade överskottet för 2016 har inneburit en starkare ekonomisk ställning än budgeterat. En större andel av investeringarna har kunnat finansieras med medel från verksamheten och lånekvotens andel av skatter och generella statsbidrag har minskat jämfört med 2015.  Nettolåneskulden uppvisar bara en mindre ökning trots den höga investeringsnivån och soliditeten inklusive den del som redovisas som ansvarsförbindelse har ökat jämfört med föregående år.

Soliditet

Soliditeten visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med eget kapital. Under året ökade både tillgångar och eget kapital med 7 %, vilket innebär att soliditeten vid årets slut var oförändrad jämfört med föregående årsskifte och uppgick till 44 %.

Soliditeten inklusive den del av förpliktelsen som redovisas som ansvarsförbindelse uppgick till 27 %, en ökning med 3 procentenheter jämfört med föregående år. Den ökade soliditeten beror på att ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade före 1998 successivt minskar.

Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgraden beskriver den del av tillgångarna som inte finansierats med eget kapital. På samma sätt som soliditeten är skuldsättningsgraden oförändrad jämfört med föregående år och uppgick vid årsskiftet till 56 %.

Lånekvot

Lånekvoten visar hur stora nettolånen (placerade och utlånade medel minus upptagna lån) är i förhållande till intäkterna från skatter och generella bidrag.

Fram till och med 2013 var lånekvoten positiv men från och med 2014 har upplåningen överstigit placerade och utlånade medel. Under åren 2014-2016 har lånekvoten varit relativt oförändrad. Den räntebärande nettoskulden (exklusive pensionsavsättningen) ökade under 2016 med 26 Mkr till 576 Mkr.

Eftersom skatter och generella statsbidrag samtidigt ökat under perioden så har det skett en viss minskning av lånekvoten. Det redovisade överskottet för 2016 och högre generella statsbidrag har inneburit att lånekvoten är lägre än vad som ursprungligen budgeterats.

Räntebärande nettoskuld

Kommunens räntebärande nettoskuld, vari även pensionsavsättningen ingår ökade med 86 Mkr under året. Skulderna ökade med 786 Mkr och pensionsavsättningen ökade med 60 Mkr. Tillgångarna ökade med 760 Mkr.

Pensionsförpliktelser

Kommunen har pensionsförpliktelser till anställda och före detta anställda som uppgår till 7 370 Mkr. De pensioner som intjänats fram till 1998 uppgår till 5 613 Mkr och de redovisas som en ansvarsförbindelse. Detta betyder att 76 % av pensionsförpliktelsen ligger utanför balansräkningen.

Totalt har förpliktelsen minskat med 224 Mkr. Hela förpliktelsen har återlånats för att därigenom finansiera del av kommunens samlade tillgångar.

Pensionsförpliktelser, inklusive särskild löneskatt

Mkr

Reserverat under eget kapital

Av tidigare års redovisade resultat har 1 091 Mkr reserverats i en resultatutjämningsreserv avsedd att täcka negativa resultat som uppstår till följd av en svag intäktsutveckling i en lågkonjunktur.

I årets bokslut föreslås att ytterligare 705 Mkr avsätts till resultatutjämningsreserven.

Av tidigare års resultat har 100 Mkr reserverats för förebyggande sociala insatser. Kommunstyrelsen har under 2013 godkänt fem åtgärder till en total kostnad på 34 Mkr. Under 2016 har 6 Mkr av dessa tagits i anspråk.