Ekonomi

Foto: Gustaf Johansson

Följ länkarna nedan för att läsa om de ekonomiska resultaten för 2016.

+962
Resultat

Årets resultat uppgick till +962 Mkr jämfört med +563 Mkr föregående år. Resultatet visar att budgetföljsamheten i stadens nämnder är fortsatt god och överskottet har inneburit att det finansiella målet har uppnåtts.

Läs mer
Balanskrav

Resultaträkningen utgör underlag för avstämning mot kommunallagens krav på ekonomisk balans. Det innebär att realisationsvinster skall frånräknas resultatet. Resultatet för år 2016, justerat enligt kommunallagens krav uppgår till +881 Mkr.

Läs mer
Finansiellt mål

Kommunfullmäktige har fastställt ett finansiellt mål att Malmö stad skall ha en hållbar ekonomisk utveckling.

Läs mer
+720
Budgetutfall

Årets resultat uppgick till +962 Mkr vilket innebär en budgetavvikelse om +720 Mkr. Budgetavvikelsen beror framför allt på högre vinster från fastighetsförsäljning, ett gynnsamt ränteläge samt det statliga stöd för bostadsbyggande som kommunen fick i december månad.

Läs mer
Prognossäkerhet

En väl fungerande uppföljning och prognosmetodik är en förutsättning för att upprätthålla en hållbar ekonomisk utveckling. Prognoser av god kvalitet gör att nämnderna ges underlag för korrigerande beslut vid befarade budgetavvikelser.

Läs mer
Pensionskostnad

Av årets kostnader utgjordes 914 Mkr av pensionskostnader.

Läs mer
2280
Investeringsverksamhet

Under året uppgick investeringsverksamheten till 2280 Mkr vilket var cirka 320 Mkr högre än föregående år.

Läs mer
Ekonomisk ställning

Det redovisade överskottet för 2016 har inneburit en starkare ekonomisk ställning än budgeterat.

Läs mer
Förväntad utveckling

Resultatet visar på en god budgetföljsamhet i stadens nämnder och överskottet har inneburit att de finansiella målen har uppnåtts och kommunen har en stärkt ekonomisk ställning inför kommande år.

Läs mer