Budgetutfall

Total budgetavvikelse kommunen

Årets resultat uppgick till +962 Mkr vilket innebär en budgetavvikelse om +720 Mkr. Budgetavvikelsen beror framför allt på högre vinster från fastighetsförsäljning, ett gynnsamt ränteläge samt det statliga stöd för bostadsbyggande som kommunen fick i december månad. Avvikelsen beror även på att kommunstyrelsens centrala anslag för projekt och utredningar, reserv för ökade kostnader för flyktingmottagnade samt anslag för stimulans- och omstruktureringsåtgärder inte har avropats i den utsträckning som förväntats. Lägre kostnader för personalförsäkringar och pensioner bidrar också till överskottet.

För 2016 fick kommunen 350 Mkr i tillfälligt statligt stöd för flyktingmottagande. Merparten av resurserna fördelades till nämnderna i tilläggsbudget i februari 2016. Mottagandet har dock inte blivit så omfattande under året som tidigare prognostiserats och detta har bidragit till överskott i bland annat två av skolnämnderna.

I stadsområdesnämnderna redovisas underskott för hemlöshet och för omsorgsverksamheterna.

Sammantaget har de egentliga verksamheterna i huvudsak bedrivits inom kommunens budgeterade nivå.

Resultatet visar på en god budgetföljsamhet i stadens nämnder och överskottet har inneburit att de finansiella målen har uppnåtts. Överskottet har också medfört att nettolåneskulden inte ökat i den omfattning som budgeterats, trots en hög investeringsnivå. I stället har nettolåneskuldens andel av skatter och generella statsbidrag minskat något jämfört med föregående år.

Nedan lämnas en översiktlig redogörelse över nämndernas avvikelser gentemot tilldelat kommunbidrag.

Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott om drygt 1 Mkr. Nämnden fick 4 Mkr i tilläggsbudget till följd av förändrad befolkningsprognos. Antalet ärenden om god man för ensamkommande barn med uppehållstillstånd har dock blivit färre än förväntat vilket medför lägre kostnader för arvodering och därmed ett ekonomiskt överskott.

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott om 143 Mkr. Överskottet förklaras bland annat av att avsatta medel för stimulans och omstrukturering samt för projekt och utredningar inte förbrukats fullt ut under året.

Ekonomiskt bistånd

För ekonomiskt bistånd redovisas ett underskott för 2016 om knappt 32 Mkr. Inför 2016 minskades kommunbidraget för ekonomiskt bistånd till förmån för insatsen Merservice – kommunala åtgärdsanställningar. Under 2016 fortsatte samtidigt den tidigare satsningen med syfte att få fler Malmöbor till självförsörjning. Antalet hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd någon gång under året minskade jämfört med föregående år. Däremot ökade den genomsnittliga kostnaden per hushåll, vilket bland annat förklaras med att riksnormen för barn och unga var högre 2016 än 2015.

Teknisk nämnd

Nämnden redovisar ett underskott, exklusive realisationsvinster och vinster från exploateringsverksamhet, om drygt 6 Mkr. Underskottet förklaras av utrangering av anläggningstillgångar vilket balanseras av högre markupplåtelse-, markanvisnings- och parkeringsintäkter än vad som budgeterats.

Årets exploateringsvinster uppgår till 214 Mkr vilket är 64 Mkr högre än budget. Reavinster, vilka ej budgeteras, ger ett överskott om 101 Mkr och avser friköp av äldre tomträtter samt försäljning av övrig mark med låga ursprungliga anskaffningsvärden.

Stadsbyggnadsnämnd

Nämnden visar ett överskott i verksamheten om cirka 22 Mkr för stadsbyggnadskontoret, bostadsanpassningsbidraget samt Boplats syd. Stadsbyggnadskontoret visar ett överskott om 18 Mkr till följd av ökade intäkter framför allt för bygglov, utstakning och byggsanktioner samt lägre personalkostnader på grund av vakanser.  Bostadsanpassningsbidraget visar ett överskott om drygt 8 Mkr vilket framför allt är hänförbart till icke handlagda ärenden. Boplats syd visar ett underskott om cirka 5 Mkr till följd av omperiodisering av intäkter till år 2017.

Servicenämnd

Servicenämnden redovisar ett överskott om totalt 155 Mkr. Överskottet är till största del hänförbart till stadsfastigheters verksamheter genom ett positivt finansnetto, lägre kostnader än vad som budgeterats för värme och snö- och halkbekämpning samt intäktsöverskott.

Förskolenämnd

Förskolenämndens redovisar ingen avvikelse i förhållande till budget. Det överskott som uppkommit under året till följd av den förändrade flyktingsituationen har använts till att genomföra ett antal satsningar i verksamheten.

Grundskolenämnd

Grundskolenämnden redovisar ett överskott om 44 Mkr vilket utgör cirka 1,2 % av nämndens kommunbidrag. Överskottet är främst en konsekvens av den förändrade flyktingsituationen vilken inneburit att kommunen haft betydligt färre asylsökande och nyanlända elever än vad som förväntats. Antalet elever i förskoleklass och grundskola blev 1 158 färre än vad som var budgeterat. vilket ledde till lägre kostnader men även lägre intäkter från Migrationsverket för asylsökande. Överskott har också uppkommit för hyror till följd av förseningar i utbyggnaden samt för fritidshem på grund av en lägre efterfrågan än beräknat. Delar av överskottet har använts till inköp av elevdatorer och till andra kvalitetshöjande insatser.

Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

Nämnden redovisar ett överskott för året med 58 Mkr vilket utgör cirka 3,3 % av nämndens kommunbidrag. Överskottet beror framförallt på att den förväntade ökningen av asylsökande och nyanlända uteblivit, att både satsningen på nya åtgärdsanställningar och verksamheten inom vuxenutbildning inte bedrivits i planerad omfattning samt att tidigare deponerade hyror (20 Mkr) hos Länsstyrelen för Norra Sorgenfri gymnasium återbetalats.

Överskott har också uppkommit tillföljd av att antalet elever från Malmö i gymnasieskola och gymnasiesärskola varit cirka 400 färre än det antal som låg till grund för demografikompensationen i årets budget. Även om det inom det kommunala aktivitetsansvaret varit motsvarande antal fler ungdomar, har överskott uppkommit eftersom kostnaden per elev i det kommunala aktivitetsansvaret är lägre än den genomsnittliga kostnaden för en plats i gymnasieskola.

Kulturnämnd

Årets överskott uppgår till 6 Mkr. Största delen avser intäkter från fonder. Överskott uppkommer eftersom beloppen är osäkra och därför inte budgeteras.

Fritidsnämnd

Fritidsnämnden redovisar ett överskott på knappt 4 Mkr. Den största anledningen till överskottet var att kostnader för föreningsbidrag blev lägre än budgeterat.

Social resursnämnd

Sociala resursnämnden redovisar ett överskott för året om knappt 2 Mkr, vilket motsvarar cirka 0,1 % av nämndens totala kommunbidrag.

Utöver sin ordinarie verksamhet ansvarar nämnden också för två områden för vilka den helt befriats från resultatansvar. Personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken (med beslut från Försäkringskassan) redovisar ett överskott om 4,5 Mkr och statsbidrag för flyktingar redovisar ett överskott om 55 Mkr. Orsaken till överskottet avseende statsbidrag flyktingar är en ökning av antalet personer som fått uppehållstillstånd under året samt att schablonersättningen höjts med 50 % från och med 2016.

Stadsområdesnämnder

Stadsområdesnämnderna har ansvar för vård och omsorg, individ- och familjeomsorg samt fritid och kultur inom sina respektive geografiska områden. Fyra av fem stadsområdesnämnder redovisar underskott i förhållande till budget vilket innebär att budgetavvikelsen för stadsområdesnämnderna totalt uppgår till -45 Mkr, trots intensivt arbete med åtgärdsplaner under året. Fördelat mellan stadsområdesnämndernas ansvarsområden redovisar vård och omsorg -64 Mkr, individ- och familjeomsorg -24 Mkr, fritid och kultur +8 Mkr och övriga verksamheter +35 Mkr. En del av förklaringen till underskottet inom vård och omsorg är sannolikt att antalet invånare 80 år och äldre har ökat snabbare än vad som förutsågs i befolkningsprognosen som låg till grund för budget.

Stadsområdesnämndernas budgetavvikelser

Mkr

Stadsområdesnämnd Norr

Stadsområdesnämnd Norr redovisar ett underskott på knappt 7 Mkr. Underskottet uppstår huvudsakligen inom vård och omsorg där antalet placeringar inom särskilda boenden var fortsatt högt under hösten. Flera engångskostnader har påverkat resultatet, såsom anpassningar av hemtjänstlokaler till följd av beslut om arbetskläder samt en brand på Kirsebergs fritid- och kulturhus. Dessutom har beslut om nya lokaler för verksamheten inom individ- och familjeomsorgen bidragit till kostnader av engångskaraktär 2016.

Stadsområdesnämnd Öster

Stadsområdesnämnd Öster redovisar ett underskott på drygt 1 Mkr, vilket framför allt uppkommit inom Vård- och omsorgsverksamheten. Underskottet vägs delvis upp av ett överskott som återfinns i en buffert under övrig och gemensam verksamhet samt ett överskott inom fritid- och kulturverksamheten. En del av förklaringen till underskottet inom vård och omsorg är större behov av hemtjänst och korttidsvård än förväntat.

Stadsområdesnämnd Söder

Stadsområdesnämnd Söder redovisar ett underskott på knappt 5 Mkr. Underskottet uppstår inom individ- och familjeomsorg och vård och omsorg men reduceras av ofördelade reserver inom övrig och gemensam verksamhet. Främsta orsaken till budgetavvikelse för individ- och familjeomsorgsverksamheten är högre kostnader än förväntat för institutionsvård och öppenvård för barn och ungdomar samt för institutionsvård och familjehemsvård för vuxna. Underskottet inom vård- och omsorgsverksamheten beror på större behov av hemtjänst och korttidsvård än förväntat.

Stadsområdesnämnd Väster

Stadsområdesnämnd Väster redovisar ett överskott på 3 Mkr. Individ- och familjeomsorgen redovisar ett underskott till följd av att kostnaderna för utredningar och placeringar av ensamkommande barn blev högre än beräknat. Ersättning från Migrationsverket täcker stora delar av kostnaderna, men inte placeringar där dygnskostnaden överstigit det belopp som får återsökas. Vård och omsorg redovisar underskott beroende på ett större behov av korttidsplatser, särskilda boendeplatser, hemtjänst och personlig assistans än budgeterat. Underskotten vägs upp av överskott inom fritid och kultur samt övrig och gemensam verksamhet.

Stadsområdesnämnd Innerstaden

Stadsområdesnämnd Innerstaden redovisar ett underskott på knappt 36 Mkr. Merparten av underskottet uppkommer inom vård och omsorg. Behovet av platser i särskilt boende och korttidsvård har varit väsentligt större än beräknat. Individ- och familjeomsorgen redovisar ett underskott som till största delen förklaras med att kostnaden för institutionsplaceringar blivit högre än budgeterat. Liksom stadsområdesnämnd Väster påtalar Innerstaden att ersättningen från Migrationsverket inte täcker placeringar där dygnskostnaden överstigit det belopp som får återsökas.

Hemlöshet

Kostnaderna för hemlöshet ökade med 49 %, till 388 Mkr, i jämförelse med 2015. Detta innebar ett underskott på 183 Mkr jämfört med budget. Stadsområdesnämnderna är för 2016 befriade från resultatansvar för hemlösheten.

Finansiering

Finansförvaltning och hamnanläggningar redovisade ett budgetöverskott på sammanlagt 327 Mkr.

Skatter och generella statsbidrag gav ett överskott gentemot budget på 116 Mkr, varav 102 Mkr beror på det statliga stödet för bostadsbyggande. Personalomkostnader och pensioner lämnade ett överskott på sammanlagt 70 Mkr.

Finansnettot blev 41 Mkr bättre än budget. Överskottet förklaras främst av en ökad utlåning till kommunens bolag samt en lägre räntenivå än vad som förutsattes i budgeten.

Genom ett koncernbidrag inom Malmö Stadshus AB har delar av det regionala kulturbidraget kunnat återbetalas till finansförvaltningen vilket gav ett överskott gentemot budget på knappt 140 Mkr.

Anslag till kommunstyrelsens förfogande lämnar ett överskott på sammanlagt 50 Mkr. Det är främst avsatta medel för utbyggnadsinvesteringar hos tekniska nämnden och reserv för ökade kostnader för flyktingmottagande som inte avropats i budgeterad omfattning.

Det totala överskottet minskas med de 100 Mkr som kommunfullmäktige beslutade avsätta till ett stimulans- och omstruktureringsanslag i samband med Delårsrapport januari-april 2016. Av anslaget har 30 Mkr delats ut till nämnderna under året. Återstående 70 Mkr redovisas som ett överskott under kommunstyrelsen.