Befolkningen

bildbank160817_5098_kungsparken_pr_fa5f3d853102bb37402ccb808f632e17__70007

Årets befolkningsförändring

Vid årsskiftet 2016/2017 uppgick den totala befolkningen i Malmö till 328 494 personer. Vid förra årsskiftet var befolkningen 322 574 personer, vilket innebär att den ökat med 5 920 personer under 2016.

I absoluta tal var befolkningstillväxten den snabbaste sedan 2009 och den andra snabbaste sedan 1961. Befolkningen består av 50,6 % kvinnor och 49,4 % män. Att det är fler kvinnor förklaras av att kvinnor har en högre medellivslängd än män och därför är fler till antalet i högre åldrar. Från 60 år och uppåt är det fler kvinnor än män i varje årskull. Skevheten i könsfördelningen blir särskilt påtaglig i åldrarna 70 år och uppåt. I exempelvis åldersgruppen 90-99 år utgör andelen kvinnor cirka 74 %.

Dödstalen började minska runt millenniumskiftet samtidigt som antalet födslar började öka. Det innebär att födelseöverskottet successivt ökat fram till 2013 för att därefter stabiliseras till runt 2 500 personer. Under 2016 föddes 5 120 barn medan 2 649 avled, vilket innebär att födelseöverskottet uppgick till 2 471 personer. Befolkningsstrukturen och de senaste årens utveckling talar för fortsatt höga födelsetal. Avgörande för födelsetalen är antal kvinnor i barnafödande åldrar.

Antalet inflyttade under 2016 blev drygt 23 400 och utflyttade cirka 19 900 vilket ger ett positivt flyttningsnetto på cirka 3 500 personer. Flyttnettot gentemot utlandet uppgick till knappt 3 900 personer, en ökning med omkring 1 700 jämfört med 2015. Flyttnettot gentemot andra kommuner, inrikes flyttnetto, var negativt för andra året i rad, med knappt 400 fler utflyttade än inflyttade.

Av den totala inflyttningen till Malmö var knappt 67 % inrikes inflyttade och 33 % utrikes inflyttade. I absoluta tal är alltså inrikes in- och utflyttningen betydligt större men in- och utvandringen varierar mer, vilket sannolikt beror på att utrikes flyttnettot är kopplat till externa faktorer i omvärlden såsom konflikter och oroshärdar. Benägenheten att flytta inrikes bestäms till stor del av ålder och varierar mellan olika skeden i livet. Både Malmö, Stockholm och Göteborg har till exempel ett negativt flyttnetto bland småbarnsfamiljerna.

Under 2016 minskade asylinvandringen till Sverige väsentligt jämfört med föregående år och totalt inkom nästan 29 000 asylansökningar till Migrationsverket under året[1]. Eftersom asylsökande inte är folkbokförda så ingår de inte i ordinarie befolkningsstatistik och befolkningsprognos. Gruppen är dock relevant för kommunala verksamheter eftersom till exempel barnen har rätt till undervisning. Antal inskrivna asylsökande i eget boende i Malmö den 31 december ökade från 1 700 till 3 800 mellan 2014 och 2015 men minskade till cirka 2 800 under 2016. Men trots att antalet asylsökande har minskat medför de hitintills långa handläggningstiderna att kommunbosättningen av de som beviljas uppehållstillstånd förväntas kulminera under 2017[2]. Enligt Migrationsverkets februariprognos från 2017 spås det totala kommunmottagandet för riket att uppgå till 83 900 personer under 2017, vilket kan jämföras med knappt 69 000 under 2016. Således innebär detta för Malmös del ett stort förväntat kommunmottagande även under 2017.

Jämförelse mot budget

Budgeten för år 2016 upprättades med stöd av den befolkningsprognos som färdigställdes under våren 2015. I december samma år reviderades befolkningsprognosen med anledning av det stora antalet asylsökande och nyanlända som förväntades komma till Malmö. I den nya prognosen beräknades det genomsnittliga antalet invånare för 2016 bli cirka 1 100 fler än vad som beräknats i den ursprungliga befolkningsprognosen. Utöver de folkbokförda beräknades också 8 900 asylsökande vistas i Malmö under 2016. Utifrån den reviderade prognosen fördelades en tilläggsbudget till nämnderna.

Flyktingsituationen förändrades snabbt. Ökningen som förväntades i decemberprognosen blev inte av. Utfallet blev i stället knappt 500 färre invånare jämfört med ursprunglig budget.

Antal invånare 2016

Antalet invånare i grundskoleåldrarna 6-15 år blev knappt 200 fler än budget. De äldsta invånarna, över 80 år, blev fler än budgeterat medan de yngre pensionärerna 65-79 år blev färre. De största avvikelserna blev i åldersgrupperna 20-64 år och 0 år, där invånarna blivit färre. Dessa grupper efterfrågar kommunal service i lägre grad varför avvikelsen haft mindre betydelse för årets verksamhet och kostnads-utveckling. Tabellen visar avvikelser jämfört med den ursprungliga budgeten. Antalet invånare beräknas som ett genomsnitt av befolkningen per den 31 december 2015 och den 31 december 2016.

[1] 2015 uppgick antalet asylansökningar till knappt 163 000.
[2] Migrationsverkets prognos, februari 2017. Handläggningstiderna förväntas emellertid sjunka under året.