Balanskrav och avsättning till resultatutjämningsreserv

Resultaträkningen utgör underlag för avstämning mot kommunallagens krav på eko­nomisk balans. Det innebär att realisationsvinster skall från­räknas resultatet. Resultatet för år 2016, justerat enligt kommunal­lagens krav uppgår till +881 Mkr.

Enligt kommunallagen finns en möjlighet att avsätta positiva resultat till en resultatutjämningsreserv. Resultatutjämningsreserven RUR kan kommande år disponeras om skatteintäkterna påverkas negativt till följd av en försvagad konjunktur.

Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer för RUR kan avsättning ske då resultatet överstiger 1 % av skatter, generella statsbidrag och utjämning. Det balanskravsjusterade resultatet för 2016 uppgår till 881 Mkr. Skatter och generella statsbidrag uppgick sammantaget till 17,6 miljarder kr vilket innebär att den del av resultatet som överstiger 176 Mkr kan avsättas till reserven. Under dessa förutsättningar kan 705 Mkr avsättas till resultatutjämningsreserven.

Enligt SKL:s bedömning i december 2016 kommer skatteintäkterna under åren 2018-2020 ha en lägre ökningstakt än den genomsnittliga ökningen de senaste 10 åren. Skulle så bli fallet kommer kommunen kunna använda medel ur resultatutjämningsreserven under dessa år för att utjämna intäkterna över konjunkturcykeln.

Balanskravsutredning

Mkr