Antal medarbetare

bildbank160629_bb_cykel_0159_pr_1c7e6a743a24dc9cf6a8bf3324980e9e__70007

Under året uppgick medelantalet medarbetare inklusive visstidsanställda med timlön till 24 692. Medelantalet medarbetare har ökat med 962 jämfört med 2015. Utvecklingen de senaste åren framgår av diagrammet. Medelantalet medarbetare är det genomsnittliga antalet medarbetare för året, omräknat till antal årsarbetare, inklusive visstidsanställda med timlön.

Den 31 december 2016 var 25 088 medarbetare månadsavlönade, varav 76,4 % kvinnor och 23,6 % män, vilket innebar en ökning med 1 125 jämfört med föregående år. Ökningen berodde bland annat på fortsatt utbyggnad av skolan och förskolan. Av samtliga månadsavlönade var 21 664 tillsvidare-anställda, vilket utgjorde 86,4 %. Av kvinnorna var 87,5 % tillsvidareanställda och av männen var 82,7 % tillsvidareanställda. Antalet tillsvidareanställda ökade med 1 042 medarbetare under 2016. Medelåldern för medarbetarna uppgick 2016 till 44,3 år jämfört med 43,8 år föregående år. Medelåldern 2016 var för kvinnor 44,5 år och för män 44,0 år.

Antal månadsavlönade inom de 10 största yrkesgrupperna

Det finns cirka 400 yrken som är fördelade inom olika yrkesgrupper i stadens verksamhetsområden. De tio största yrkesgrupperna motsvarade totalt 16 135 medarbetare eller 64,3 % av medarbetarna. Tabellen visar antal månadsavlönade per yrkesgrupp.