2016 blev ett år fyllt av paradoxer

redov
Katrin Stjernfelt Jammeh
Kommunstyrelsens ordförande

Katrin Stjernfelt Jammeh

Vi har lämnat ännu ett händelserikt år bakom oss. Ett år fyllt av paradoxer. För samtidigt som väldigt mycket positivt hände och mycket utvecklades åt rätt håll, såg vi också hur mörka moln hopades både i omvärlden och i vår närhet. Till exempel såg vi att trots att färre personer utsattes för brott i Malmö såg vi hur otryggheten ökade, i takt med att skjutningarna och våldsdåden tilltog under hösten.

3100
Aldrig byggts så mycket

Under 2016 har 3 100 bostäder byggstartats, på privat och kommunal mark, vilket är den högsta volymen på många år och 30 % fler än föregående år. Av dessa är 1 000 bostäder, varav 82 % hyresrätter, på mark som kommunen upplåtit genom sin exploateringsverksamhet.

Läs mer
+ 407
Hemlösheten ökade

Malmö fortsätter växa i snabb takt. Trots att det aldrig byggts så mycket som under 2016 så behövde fler Malmöbor vända sig till socialtjänsten för att få hjälp med bostad. Kommunens kostnader för hemlöshet ökade kraftig jämfört med tidigare år.

Läs mer
Ambitiösa miljömål, men arbetet går för långsamt

Malmö har högt ställda miljömål, men vi ser inte ut att nå dem om vårt miljöarbete fortsätter i den här takten. Av miljöprogrammets alla 19 delområden ser endast två ut att kunna uppnås inom utsatt tid.

Läs mer
+ 1125
När Malmö växer, växer Malmö stad

Malmö stad är med 25 088 månadsavlönade medarbetare en av de största arbetsgivarna i Skåne och antalet medarbetare har successivt ökat. Den 31 december 2016 hade Malmö stad 1 125 fler medarbetare jämfört med 2015. Det var en ökning med 4,7 % jämfört med 2015.

Läs mer
Kompetensgap trots fler medarbetare

Analyserna visar att Malmö stad både har kvantitativa och kvalitativa kompetensgap. För att Malmö stad ska kunna ge en god service till Malmöborna är det centralt att verksamheten har rätt kompetens på kort och lång sikt.

Läs mer
Skillnader i delaktighet

Delaktighet handlar om en aktiv medverkan och ofta med betoning på en känsla av att vara till nytta och ha medinflytande. Möjligheten till delaktighet och inflytande i samhället är kärnfrågor för ett demokratiskt samhälle. I Malmö finns det skillnader i delaktighet mellan män och kvinnor, olika socioekonomiska grupper, åldersgrupper och mellan svenskfödda och utlandsfödda. I vissa fall har skillnaderna ökat. En hållbar samhällsutveckling förutsätter att alla invånare är såväl faktiskt delaktiga som att de känner sig delaktiga.

Läs mer