Uppföljning av personalpolitiska mål

Malmö stad ska vara en jämställd och diskrimineringsfri arbetsgivare där tillsvidareanställning och heltid ska vara norm. Med hög kompetens, bra arbetsvillkor för medarbetarna, och ett gott ledarskap som tas tillvara i en lärande organisation, skapar vi kvalitet i Malmö stads verksamheter. Vi ska ha en nära samverkan med de fackliga organisationerna. Det växande Malmö kräver långsiktiga strategiser för kompetensförsörjning och arbetsmiljö.

Ur Budget 2015, målområde 9

Kommunfullmäktige har i budget för 2015 formulerat mål för verksamheten. I målområde nio En stad med bra arbetsvillkor återfinns målsättningar för personalområdet och för Malmö stads som arbetsgivare. Utifrån kommunfullmäktiges mål: Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna, har nämnderna formulerat mål och åtaganden som legat till grund för aktiviteter och satsningar.

Målet följs av en inriktningstext där särskilda frågor belyses och det är de som är i fokus för uppföljning och analys i den första delen i Personalredovisning 2015.