Sammanfattning – plan för jämställd personalpolitik

Uppföljning av Plan för jämställd personalpolitik visar att det pågår ett aktivt arbete för jämställda arbetsplatser på förvaltningarna i Malmö stad. Sedan framtagandet av Plan för jämställd personalpolitik har även stadskontoret tillsammans med HR-konsulter från andra förvaltningar, jämställdhetsgranskat HR-processerna Anställning och lön, Rehabilitering, Löneöversyn, Arbetstid och Rekrytering.

För att uppnå ökad effekt för jämställda arbetsplatser och arbetsvillkor finns det behov av att integrera jämställdhetsperspektivet ytterligare i de kommungemensamma HR-processerna. Arbetet med jämställdhetsanalyser inom HR-området bedöms bidra till denna utveckling.