Likvärdiga anställningsförhållanden och anställningsvilkor

I målområdet finns följande effektmål formulerade:

“Alla medarbetare ska ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsgrad.
Kvinnor och män ska uppleva att de har samma möjlighet att påverka sitt arbete och sin arbetsplats.
Kvinnor och män i respektive yrkeskategori ska ha samma möjlighet till kompetensutveckling i sitt arbete.
Halvering av andelen timavlönade timmar till förmån för fastare anställningsformer.”

Som framgår i avsnittet Tjänstgöringsgrad har andelen medarbetare med deltidsanställning minskat under 2015 och skillnaden mellan deltidsanställda kvinnor och män minskar. Även de medarbetare som är ofrivilligt deltidsanställda, enligt den definition som finns i riktlinjen, minskade i jämförelse med 2014. Det gemensamma åtagandet som är kopplat till målet är att Vid annonsering av tillsvidaretjänster ska förvaltningen uppge att Malmö stad erbjuder heltid eller önskad tjänstgöringsgrad. De flesta förvaltningarna anger att formuleringen har funnits med i rekryteringsannonser till tillsvidaretjänster.

De jämställdhetsanalyser som är genomförda av förvaltningarna under 2015 har främst haft verksamhetsfokus. Förvaltningarna rapporterar att utbildningar i att göra jämställdhetsanalyser är genomförda under året och att områden för jämställdhetsanalyser inom HR-området är identifierade. En arbetsgrupp inom JäMå-nätverket[1] har skapats med syfte att hitta gemensamma områden och metoder för genomförandet av jämställdhetsanalyser inom HR-området under 2016.

Kvinnor och mäns möjligheter till kompetensutveckling, ska enligt planen mätas i medarbetarenkäten. Malmö stad har inte genomfört någon medarbetarenkät under 2015.

Som framgår i avsnittet Andel timavlönade timmar ska halveras har ett målinriktat arbete för att minska andelen timavlönade timmar gett effekt inom vård och omsorg och i förskolan där majoriteten av medarbetarna är kvinnor. Det är fortsatt kvinnor som står för den största andelen timavlönade timmar i Malmö stad, men skillnaden mellan könen minskade något under 2015.

[1] JäMå-nätverket som sammankallas av stadskontoret består av HR-konsulter från samtliga förvaltningar med särskilt ansvar för jämställdhet- och mångfaldsfrågor.