JÄMIX-rapporten 2014

2014 års JÄMIX-rapport från Nyckeltalsinstitutet som var klar i april 2015 presenterar nyckeltal som är kopplade till jämställdhet. För Malmö stad gav mätningen ett index på 123, vilket kan jämföras med 2013 års index på 125. Medianvärdet för kommuner var 102. I jämförelse med medelvärdet för kommuner fick Malmö stad lägre värde vad gäller uttag av föräldraledighet, eftersom skillnaden mellan kvinnor och mäns uttag var större än medelvärdet för kommuner. Malmö stad hade mindre skillnad mellan könen och fick därmed högre värden vad gäller lön, tillsvidareanställning, heltidstjänster, karriärmöjligheter samt jämställdhetsarbete. En JÄMIX-rapport för 2015 kommer att vara klar i april 2016.