Inga osakliga löneskillnader

I målområdet finns följande effektmål formulerat:

“Malmö stad ska uppnå, upprätthålla och utveckla önskad lönestruktur i löneöversynsprocessen. Detta ska även ske i det löpande lönesättningsarbetet.”

Enligt åtaganden i planen ska lönekartläggning och löneanalys göras på kommunövergripande nivå vartannat år och varje förvaltning ska årligen analysera och åtgärda osakliga löneskillnader[1]. I Lönekartläggning 2014 konstaterades att det inte förelåg några osakliga löneskillnader vad avser yrken som är att betrakta som lika eller likvärdiga i Malmö stad. Konsekvensen blev därför att ingen handlingsplan upprättades. I enlighet med Plan för jämställd personalpolitik har ingen lönekartläggning genomförts på kommunövergripande nivå för 2015. Det har bedrivits flera förberedande aktiviteter inför kommande lönekartläggning (2016) i förhållande till det uppdrag som riktades till stadskontoret från kommunstyrelsens arbetsgivarutskott gällande Plan för arbetet med önskad lönestruktur, läs mer under avsnittet Lön.

Förvaltningarna har kartlagt och analyserat sin lönestruktur under 2015. Ingen förvaltning har rapporterat att det finns osakliga löneskillnader. Flera förvaltningar anger också att de under året har deltagit i arbetet med Plan för arbetet med önskad lönestruktur.

[1] Osakliga löneskillnader är löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön.