Förena förvarvsarbete med föräldraskap

I målområdet finns följande effektmål formulerade:

“Kvinnor och män anställda i Malmö stad får stöd av arbetsgivaren i ett jämlikt uttag av föräldraledighet och i att dela lika på föräldraledigheten vid vård av barn.
Malmö stad ska uppmärksamma löneutvecklingen för föräldralediga.
Medarbetarna i Malmö stad ska ha möjlighet till arbetstid som är flexibel om verksamheten tillåter.”

Uttag av föräldraledighet

Under 2015 tog 16,8 % av kvinnorna ut föräldraledighet och 13,7 % av männen. Både andelen kvinnor och män som var föräldralediga minskade under 2015 i jämförelse med 2014 då 18,2 % av kvinnorna tog ut föräldraledighet och 14,3 % av männen. Skillnaden mellan andelen kvinnor och män som tog ut föräldraledighet minskade något i jämförelse med 2014, från 3,9 procentenheter till 3,1 procentenheter. Dessa uppgifter anger inte omfattningen av uttaget, utan endast hur stor andel av medarbetarna som vid något tillfälle under året var föräldralediga. Uppgifterna är relaterade till det totala antalet månadsavlönade medarbetare, inte endast de som är föräldrar.

I diagrammet nedan visas omfattningen av uttag av föräldraledighet. Denna inkluderar även partiell ledighet men inte tillfällig föräldraledighet/vård av barn (se särskilt diagram i nästa avsnitt).

Både kvinnors och mäns uttag av föräldraledighet ökade från föregående år. Kvinnors uttag var 3,65 procentenheter större än mäns och skillnaden ökade något jämfört med 2014 då den var 3,58 procentenheter.

Sammanfattningsvis var andelen medarbetare som var föräldralediga under 2015 lägre än under 2014, men omfattningen av ledigheten var större.

Några förvaltningar har tagit fram rutiner för hur arbetsplatsen upprätthåller kontakten med medarbetare som är föräldralediga. Flera förvaltningar har också tagit beslut kring förläggning av mötestider som möjliggör för medarbetare som är partiellt föräldralediga att delta. Förvaltningarna rapporterar att föräldralediga bjuds in till utbildningar och större arrangemang. Serviceförvaltningen anger att samtliga chefer har diskuterat föräldraledighet vid medarbetarsamtal och uppmuntrat både kvinnor och män till föräldraledighetsuttag.

Uttag av tillfällig föräldraledighet/Vård av barn

I diagrammet nedan visas omfattningen av uttag för tillfällig föräldraledighet/vård av barn. Uttaget av tillfällig föräldraledighet/vård av barn ökade med 0,04 procentenheter jämfört med 2014. Kvinnors uttag ökade med 0,05 procentenheter från föregående år och mäns uttag var på samma nivå som för 2014. Kvinnors uttag var 0,14 procentenheter större än mäns och skillnaden mellan kvinnor och mäns uttag av tillfällig föräldraledighet/vård av barn ökade jämfört med 2014 då den var 0,09 procentenheter.

Löneutveckling föräldralediga

En målindikator som kopplas till ett av effektmålen är skillnaden i löneutvecklingen mellan föräldralediga och icke föräldralediga. I löneavtalen framgår att även medarbetare som är frånvarande på grund av föräldraledighet ska uppmärksammas. Detta förtydligas också i överläggningsprotokollen mellan Malmö stad och arbetstagarorganisationerna – Inga andra principer för lönesättning ska gälla för föräldralediga och föräldralediga ska inte få en ogynnsam löneutveckling på grund av sin frånvaro jämfört med övriga medarbetare. Detta ska lönesättande chefer i Malmö stad vara väl förtrogna med.

Diagrammet nedan visar tillsvidareanställdas (i åldersintervallet 20-45) löneutfall i 2015 års löneöversyn. Jämförelse är gjord mellan medarbetare som varit i tjänst och medarbetare som varit 100 % föräldralediga under längre tid än 90 dagar. Diagrammet visar fem av Malmö stads tio största yrkesgrupper för vilka antalet föräldralediga överstiger 30 medarbetare. Vid en jämförelse mellan löneutvecklingen för föräldralediga medarbetare och medarbetare som varit i tjänst under 2015 så finns det en skillnad som inom flera yrken ger en lägre löneutveckling för de som varit frånvarande, men inom ett yrke ger en högre löneutveckling under föräldraledigheten.

Vid en jämförelse mellan åren 2014 och 2015 för jämförbara yrken så har löneutfallet för föräldralediga närmat sig löneutfallet för icke- föräldralediga inom förskolläraryrket. För medarbetare som har arbetat som undersköterska i äldreomsorg eller som barnskötare så har avståndet ökat mellan de som varit i tjänst och de som varit föräldralediga. Skillnaden inom socialsekretaryrket har också ökat men här är löneutfallet högre för de som har varit föräldralediga än för de som inte har varit föräldralediga.