Produktiv resurs och arbetstid

Vid en omräkning av antalet månadsavlönade till årsarbetare i december 2015, fanns det 22 938 heltidsresurser. Det var en ökning med 1 024 jämfört med december 2014. Av dessa var 3 085 tidsbegränsat anställda, en ökning med 251.

Produktiv – eller använd – resurs visar hur mycket personalresurser omräknat till årsarbetare som faktiskt har varit närvarande för att bedriva Malmö stads verksamhet. I den produktiva resursen ingår månadsavlönade, timavlönade samt extra närvaro i form av fyllnads- och övertid. All frånvaro inklusive semester är avräknad.

Vid en jämförelse av den genomsnittliga tiden avseende 2014 och 2015 kan det konstateras att närvarotiden har ökat med motsvarande 407 heltidsresurser i genomsnitt per månad. Total närvaro i december 2015 motsvarade 18 085 heltidsresurser och den genomsnittliga totala närvaron under 2015 var 17 340 heltidsresurser.

Vid en jämförelse kan det konstateras att såväl övertid som fyllnadstid under 2015 ligger på samma nivå som under 2014. Undantaget är det ökade övertidsuttaget under september-november 2015, vilket kan härledas till Malmö stads insatser i flyktingmottagandet. Läs mer under avsnittet Personaleffekter – flyktingmottagande 2015.