Personalkostnader

Personalkostnaderna ökade under 2015 med 654 Mkr jämfört med föregående år och uppgick till 10 894 Mkr. Personalkostnaderna omfattar lön, sociala avgifter och pensionskostnader.

Personalkostnadernas andel av Malmö stads totala kostnader har successivt ökat och uppgick 2015 till 57 %.