Medarbetare med utländsk bakgrund

I Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad återfinns målet att andelen medarbetare med utländsk bakgrund[1] på alla nivåer ska motsvara andelen av den totala befolkningen. Målet har mellan 2008-2014 funnits som ett kommunfullmäktigemål inom ramen för Malmö stads budget.

Diagrammet ovan visar ökningen av andelen medarbetare i Malmö stad med utländsk bakgrund sedan 2008. Den totala ökningen är cirka 8,6 procentenheter och uppgick till 34 % den 31 december 2015. Det var en ökning med 2,1 procentenheter jämfört med föregående år. Målet är inriktat på att skillnaden mellan andelen medarbetare med utländsk bakgrund och andelen Malmöbor med utländsk bakgrund ska minska. Skillnaden mellan andelen medarbetare med utländsk bakgrund och andelen Malmöbor med utländsk bakgrund har minskat från 12,9 procentenheter 2008, till 9,2 procentenheter 2015.

Indikatorn som kopplas till målet i utvecklingsplanen är Antal förvaltningar som redovisar en andel medarbetare med utländsk bakgrund på alla nivåer som närmar sig målet att spegla befolkningen i Malmö. Av Malmö stads 17 förvaltningar[2] hade 13 förvaltningar en ökad andel medarbetare med utländsk bakgrund jämfört med 2014. Av medarbetarna hade 34,1 % av kvinnorna utländsk bakgrund (2014: 32,2 %) och 33,4 % av männen (2014: 30,7 %). På samtliga av de förvaltningar som har en minskad andel medarbetare med utländsk bakgrund jämfört med föregående år, är andelen medarbetare med utländsk bakgrund under 25 % av förvaltningens totala antal medarbetare.

Den 31 december 2015 hade 17 % av Malmö stads chefer utländsk bakgrund. Det är en ökning jämfört med föregående år på 2,8 procentenheter. Skillnaden mellan andelen chefer med utländsk bakgrund och andelen Malmöbor med utländsk bakgrund har minskat från 27,8 procentenheter 2008, till 26,2 procentenheter 2015. Under perioden har andelen chefer med utländsk bakgrund ökat från 10,5 % till 17,0 %.

68,5 % av Malmö stads chefer är kvinnor. Andelen chefer med utländsk bakgrund är något högre bland chefer som är män (17,5 %) än bland chefer som är kvinnor (16,7 %).

Andelen chefer med utländsk bakgrund var något större bland 1:a linjens chefer än bland mellanchefer (enhets- och avdelningschefer). Skillnaden var störst vad gäller män som är chefer och som har utländsk bakgrund. 18,7 % av 1:a linjens chefer som är män har utländsk bakgrund och för män som är mellanchefer var det 15,9 % som hade utländsk bakgrund.

Andelen chefer med utländsk bakgrund har i åldersgruppen 30-39 år ökat med drygt 12 procentenheter jämfört med föregående år (totalt 179 personer). Andelen chefer med utländsk bakgrund var drygt 20 procentenheter större bland chefer som är i åldersgruppen 30-39 år än i åldersgruppen 50-59 år (totalt 420 personer).

I Malmö stad finns cirka 400 yrken och graden av att spegla Malmöborna vad gäller utländsk bakgrund skiljer sig åt i dessa. Andelen medarbetare med utländsk bakgrund ökade i samtliga av Malmö stads tio största yrkesgrupper jämfört med 2014. Närmast att spegla Malmöborna vad gäller utländsk bakgrund (43,2%) av dessa yrkesgrupper är barnskötare och vårdbiträde äldreomsorg.

[1] Enligt SCB har en person utländsk bakgrund då den är utrikes född, eller har två föräldrar som är utrikes födda.
[2] Stadsrevisionen ej medräknad.