Heltid – deltid

I december 2015 hade Malmö stad 19 935 heltidsanställda medarbetare (83,0 %). Andelen heltidsanställda medarbetare ökade med en halv procentenhet jämfört med 2014. I nedanstående diagram framgår fördelningen inom respektive intervall avseende tjänstgöringsgrad. Siffrorna baseras på månadsavlönade medarbetares grundanställning.

Andel heltidsanställda kvinnor var 81,8 %, vilket var en ökning motsvarande 0,7 procentenheter i förhållande till föregående år. Andelen heltidsanställda män var 86,7%, vilket var en minskning motsvarande 0,5 procentenheter jämfört med 2014.

FörvaltningAndel deltidsanställda 2014Andel deltidsanställda 2015
Fastighetskontoret1.1%1.0%
Stadsbyggnadskontoret2.8%1.3%
Gatukontoret2.7%1.9%
Miljöförvaltningen3.1%2.6%
Stadskontoret2.7%2.9%
Fritidsförvaltningen4.8%3.8%
Förskoleförvaltningen8.0%7.3%
Grundskoleförvaltningen10.5%10.6%
AGVF14.6%12.9%
Serviceförvaltningen13.3%15.6%
Kulturförvaltningen17.3%16.3%
SoF Söder19.8%18.3%
SoF Norr28.4%26.8%
Sociala resursförvaltningen29.8%27.1%
SoF Innerstaden26.7%27.4%
SoF Öster31.4%29.6%
SoF Väster37.3%36.5%

Det var störst andel deltidsanställda medarbetare inom stadsområdesförvaltningarna och sociala resursförvaltningen. Vid en jämförelse med föregående år minskade andelen deltidsanställda på samtliga förvaltningar med undantag av serviceförvaltningen, Stadsområdesförvaltning Innerstaden, stadskontoret och grundskoleförvaltningen.

Inom flertalet förvaltningar var det en större andel deltidsanställda kvinnor än män. Det var högst andel deltidsanställda kvinnor inom stadsområdesförvaltningarna, sociala resursförvaltningen och serviceförvaltningen.

Andel deltidsanställda kvinnor var större än andelen deltidsanställda män i samtliga stadsområdesförvaltningar och på sociala resursförvaltningen. Skillnaden mellan andelen deltidsanställda kvinnor och män är störst på serviceförvaltningen där den uppgår till 24,2 procentenheter. Andelen deltidsanställda män var större än andelen deltidsanställda kvinnor på: stadsbyggnadsförvaltningen, miljöförvaltningen, fritidsförvaltningen, gatukontoret och kulturförvaltningen.

Skillnader i andel medarbetare med deltidsanställningar varierar mellan Malmö stads yrkesgrupper. Högst andel medarbetare med deltidsanställning återfinns i vård- och omsorgsyrkena.

I samtliga av de tio största yrkesgrupperna i Malmö stad är kvinnor i majoritet. Andelen kvinnor med deltidsanställningar är större än andelen deltidsanställda män i åtta av de tio största yrkegrupperna.

Ofrivillig deltid

I maj 2007 antogs nuvarande kommungemensamma riktlinjer angående önskad tjänstgöringsgrad. I riktlinjerna definieras ofrivilligt deltidsanställd som tillsvidareanställd medarbetare med deltidsanställning, som önskar högre tjänstgöringsgrad och är beredd att acceptera utökning av tjänstgöringsgrad på annan arbetsplats inom förvaltningen, andra arbetstider och/eller andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningsavtalet. Enligt riktlinjerna är det en ambition att tillgodose önskemålet inom sex månader efter medarbetarens anmälan.

Den 31 december 2015 var det 26 medarbetare, 22 kvinnor och 4 män, som varit ofrivilligt deltidsanställda mer än sex månader. Av dessa medarbetare som varit ofrivilligt deltidsanställda mer än sex månader arbetade 15 inom Skolrestauranger vid serviceförvaltningen.

Antal medarbetare som varit ofrivilligt deltidsanställda mer än sex månader minskade i förhållande till 2014. Det var en större andel kvinnor än män som var ofrivilligt deltidsanställda.

Antal medarbetare inom respektive förvaltning som varit ofrivilligt deltidsanställda mer än sex månader efter anmälan    
20152014
Förvaltning Kvinnor Män Kvinnor Män
Fastighetskontoret
Fritidsförvaltningen
Förskoleförvaltningen3
Gatukontoret
Grundskoleförvaltningen11
AGVF3
Kulturförvaltningen1
Miljöförvaltningen
Serviceförvaltningen1321
Sociala resursförvaltningen12
SoF Innerstaden
SoF Norr2261
SoF Söder
SoF Väster31
SoF Öster
Stadsbyggnadskontoret
Stadskontoret

Förvaltningarna arbetar med flera åtgärder för att möjliggöra önskad tjänstgöringsgrad. I Malmö stad finns lokala ramavtal för arbetstidsmodeller som kan underlätta och medverka till att medarbetare ges möjlighet till önskad tjänstgöringsgrad.