Chefer och ledartäthet

Den 31 december 2015 hade Malmö stad 1 204 chefer och 68,5 % av dessa var kvinnor. Antalet chefer har ökat med drygt 70 jämfört med 2014 och andelen chefer som är kvinnor har minskat med 0,6 procentenheter. I de förvaltningar som har störst andel chefer som är kvinnor återfinns också de största yrkesgrupperna. Läs mer under avsnittet Plan för jämställd personalpolitik.

I styrdokumentet Friskare arbetsplatser – strategier för minskad sjukfrånvaro framhålls att antalet medarbetare per chef inte bör överstiga 25. I Malmö stad var genomsnittet för ledartätheten under 2015 20,3 vilket var oförändrat jämfört med 2014.

Jämfört med 2014 har andelen chefer som har 1-10 medarbetare ökat och likaså andelen chefer som har 41- medarbetare. Andelen chefer som har 25 medarbetare eller färre har ökat marginellt från 65,0 % till 65,7 %.

På sex av förvaltningarna har samtliga chefer 25 medarbetare eller färre. Det är främst i de stora förvaltningarna som ledartätheten är låg.

Chefer som är kvinnor har i större uträckning fler medarbetare än de chefer som är män. Genomsnittet för chefer som är kvinnor var högre, 21,7 medarbetare, vilket var oförändrat jämfört med 2014. Chefer som är män hade i genomsnitt 16,9 medarbetare (2014: 17,1).