Personalfakta

Malmö stad är med 24 032 månadsavlönade medarbetare en av de största arbetsgivarna i Skåne och antalet medarbetare har successivt ökat. Den 31 december 2015 hade Malmö stad 1 031 fler medarbetare jämfört med föregående år. Det var en ökning med 4,5 % jämfört med 2014. 76,3% (18 345) av de månadsavlönade medarbetarna var kvinnor och 23,7 % (5 687) var män. En fjärdedel av ökningen utgjordes av behandlingsassistenter/socialpedagoger, vilket har ett samband med det ökade behovet för boende och stöd för ensamkommande barn, läs mer under avsnittet Personaleffekter – flyktingmottagande 2015.

Utöver de månadsavlönade medarbetarna var antalet timavlönade medarbetare, omräknat till heltid, i genomsnitt 1 085 per månad. Det är en minskning med 12 jämfört med 2014. Totalt var 8 887 unika medarbetare timavlönade i Malmö stad under 2015 och andelen arbetade timmar av timavlönade medarbetare i relation till antal arbetade timmar totalt var 6,3 %. Det innebär en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med 2014. Läs mer under avsnittet Andel timavlönade timmar ska halveras.

Antal faktiskt närvarande medarbetare med tidsbegränsade månadsavlönade anställningar har ökat under de senare åren medan de timavlönade medarbetarna har blivit färre med undantag för ökningen av behandlingsassistenter hösten 2015, läs mer under avsnittet Personaleffekter – flyktingmottagande 2015.

Tio av Malmö stads 18 förvaltningar hade den 31 december 2015 fler än 1 000 medarbetare.[1] De fem förvaltningar som ökade mest i jämförelse med föregående är sociala resursförvaltningen, grundskoleförvaltningen, arbetsmarknads- gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Stadsområdesförvaltning Innerstaden samt Stadsområdesförvaltning Öster. Orsaker till ökningen är bland annat utbyggnad av grundskola och ökat behov inom vård och omsorg. Ökningen inom sociala resursförvaltningen beror på det utökade behovet av boende och stöd för ensamkommande barn under 2015. Orsaken till varför antalet medarbetare har minskat vid förskoleförvaltningen är att förvaltningen under 2015 har minskat antalet städare/lokalvårdare med drygt 100 medarbetare som nu arbetar på serviceförvaltningen.

[1] Stadsrevisionen som inte återfinns i diagrammet, hade den 12 december 2015 13 månadsanställda medarbetare (5 kvinnor och 8 män).