Plan för arbetet med önskad lönestruktur

I juni 2015 beslutade kommunstyrelsens arbetsgivarutskott om Plan för arbetet med önskad lönestruktur. Arbetet innehåller flera större processer och sammantaget utgör dessa Malmö stads plan för arbetet med önskad lönestruktur med både kompetensförsörjningsperspektivet och jämställdhetsperspektivet i fokus.

Planen innehåller fyra nedan beskrivna områden. Respektive område har olika tidsperspektiv i sitt genomförande och kommer att efterhand påverka arbetet i de andra områdena. Särskilda planer finns för respektive område och utifrån uppnådda resultat kompletteras dessa efterhand.

 1. Utvecklat lönestrategiskt arbete
  En större kompetensutvecklingsinsats har genomförts under hösten 2015 i två steg för samtliga förvaltningsledningsgrupper.
 2. Lönekartläggning 2016
  I början av 2017 ska lönekartläggning 2016 genomföras i enlighet med plan för jämställd personalpolitik. Viktiga utgångspunkter i arbetet är arbetsvärdering och förslaget kring utvecklad samlad kartläggning. Utvecklingen av arbetet sker partsgemensamt med de fackliga organisationerna.
 3. Löneöversyn
  Löneöversynsarbetet i Malmö stad är utförligt beskrivet i en processbeskrivning och innehåller huvudmomenten uppföljning, analys och genomförande. Löneöversyn sker i normalfallet årligen och är närmare beskrivet nedan.
 4. Nylönesättning
  Underlag och stöd vid lönesättning av nyanställda är Malmö stads lönestruktur efter senast genomförda löneöversyn.