Löneöversyn

I lönesättningsarbetet finns gemensamma mål och utgångspunkter inom Malmö stad. I samband med Malmö stads årliga löneöversyn stödjs ett sammanhållet arbetssätt genom löneöversynsprocessen. Den beskriver arbetet med årlig löneöversyn, ansvarsfördelning samt olika faser såsom analys, förberedelse och genomförande.

Löneöversyn 2015

Med utgångspunkt i Malmö stads lönepolitik, kommunfullmäktiges budget, verksamhetsplaner, samt Malmö stads lönebild inför löneöversyn gjordes analyser och överväganden. Detta skedde i enlighet med löneöversynsprocessen på såväl förvaltningar som vid HR strategiska avdelningen vilket ledde fram till ett förslag till inriktning för löneöversyn 2015.

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott fastställde inriktningen vars innehåll resulterade i att nedanstående yrkesgrupper särskilt skulle uppmärksammas – utöver förvaltningsspecifika behov av löneutveckling:

  • Lärare, förskollärare, fritidspedagoger och speciallärare/specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare.
  • Barnskötare vid förskoleförvaltningen, undersköterskor och vårdare.
  • De med lägst löner i kvinnodominerade yrken inom Kommunals avtalsområde i arbetsvärderingsintervall A, B och C.
  • Socialsekreterare, med ett särskilt fokus på socialsekreterare myndighet barn och unga.
  • Sektionschefer vid stadsområdesförvaltningarna och sociala resursförvaltningen samt förskolechefer, rektorer och biträdande rektorer.
  • Erfarna specialister inom miljö- och teknisk verksamhet som driver stora och kvalificerade projekt.

För löneöversyn 2015 gav de centrala avtalen, med ett undantag, att inga garanterade utfall fanns att uppnå för respektive arbetstagarorganisation. Svenska Kommunalarbetarförbundet var den enda som hade ett definierat utrymme vilket utgjordes av 600 kronor/medlem. Det genomsnittliga löneutfallet blev 2,89 %. Utfallet för medarbetarna blev 2,93 % för kvinnor och 2,75 % för män.

För de grupper som särskilt skulle uppmärksammas fördelade sig utfallet enligt följande:

BefattningsbenämningUtfall i procentUtfall i kronor
Fritidspedagog3.28%
Förskolechef3.30%
Förskollärare3.28%
Lärare3.41%
Rektor3.68%
Rektor, bitr3.22%
Specialpedagog/speciallärare3.19%
Studie- och yrkesvägledare3.42%
Barnskötare2.99%658
Undersköterska2.83%654
Vårdare2.83%651
Socialsekreterare, samtal och behandling2.96%
Socialsekreterare, barn och unga3.44%
Socialsekreterare, ekonomiskt bistånd2.94%
Socialsekreterare, familjehem2.01%
Socialsekreterare, stöd- och rådgivning2.80%
Socialsekreterare, vuxna2.94%
Sektionschef3.02%

Utfallet för de med lägst löner i kvinnodominerade yrken inom Kommunals avtalsområde i arbetsvärderingsintervall A, B och C samt för erfarna specialister inom miljö- och teknisk verksamhet som driver stora och kvalificerade projekt, utgjordes inte av en homogen grupp och har därför inte gått att redovisa på kommunövergripande nivå.

2015 års löneöversyn avslutades genom en utbetalning av nya löner med aprillönen för samtliga medarbetare i Malmö stad.

Löneutveckling Malmö stad 2015

Medellönen för samtliga månadsanställda var 27 484 kronor 31 december 2015. Det innebar en ökning med 689 kronor eller 2,57 % jämfört med föregående år. Kvinnors medellön ökade med 2,82 % (749 kronor) till 27 282 kronor och mäns medellön ökade med 1,71 % (473 kronor) till 28 137 kronor.