Lön

Gemensamt för alla verksamheter är att ge service med god kvalitet till Malmöborna. I Malmö stads inriktning i löneöversyn för 2015 framgick att:

  • Lönesättningen ska bidra till att verksamheterna når målen.
  • Lönen ska spegla medarbetarens uppnådda resultat.
  • Ett gott arbetsresultat ska leda till en god löneutveckling.

Strävan är att profilera Malmö stad som en attraktiv arbetsgivare genom att löne- och anställningsvillkor gör det möjligt att rekrytera, utveckla och behålla engagerade medarbetare med rätt kompetens. I Malmö stad utgår den individuella lönesättningen från kända och förankrade kriterier för ett gott arbetsresultat kopplade till verksamhetens uppdrag och mål. Ur personalförsörjningssynpunkt ska lönespridningen beaktas i såväl det löpande lönesättningsarbetet som i löneöversyn. Malmö stad arbetar för att minska löneskillnaderna mellan likvärdiga yrken, med fortsatt fokus på de lågavlönade kvinnodominerade yrkesgrupperna.

Grunden för lönesättning är medarbetarens kompetens och sätt att utföra arbetet i förhållande till ansvar och svårighetsgrad. Chefen ansvarar för att i dialog med sina medarbetare konkretisera uppdraget och följa upp resultatet.

Löneutvecklingen ska stimulera till ökad kvalitet i verksamheten samt stärka medarbetarens motivation och arbetsresultat. Varje medarbetare ska ges möjlighet att ta initiativ till att utvecklas i sitt arbete och bidra till verksamhetens utveckling.