Rekryteringsläget

Rekryteringsbehov uppstår kontinuerligt i takt med att Malmös befolkning ökar, medarbetare går i pension eller lämnar organisationen av andra anledningar. De senaste åren har 15-20% av organisationens tjänster utannonserats varje år. En rekrytering med hög kvalitet innebär att säkerställa en rekryteringsprocess som är kompetensbaserad, strukturerad och fri från diskriminerande strukturer.

En av utmaningarna var, och kommer fortsättningsvis vara, ett stort rekryteringsbehov av förskollärare, lärare, erfarna socialsekreterare och chefer. Under 2015 utannonserades 4 976 tjänster vilket var en ökning med 14,6 % jämfört med föregående år. Totalt inkom 134 109 ansökningar till Malmö stads utannonserade tjänster under året.

Under 2015 nyrekryterades 2 736 medarbetare till tillsvidareanställningar i Malmö stad (2014: 2 341). Med nyrekrytering av tillsvidareanställda avses medarbetare som är nya och/eller haft en tidsbegränsad anställning inom Malmö stad innan tillsvidareanställningen. 2 024 medarbetare avslutade sin tillsvidareanställning i Malmö stad under året (2014:1 567).

Nedanstående diagram visar antal nyrekryterade tillsvidareanställda och de som avslutat sin tillsvidareanställning i de tio största yrkesgrupperna[1]. I samtliga dessa yrken, med undantag för handläggare övergripande verksamhetsplanering, var nyrekryteringen högre 2015 jämfört med 2014. Största ökningen återfinns bland socialsekreterare, förskollärare och lärare grundskola tidigare år.

Jämfört med 2014 anställdes fler tillsvidareanställda förskollärare, men då antalet tidsbegränsat anställda förskollärare minskade i större utsträckning än 2014, minskade det totala antalet månadsavlönade förskollärare under 2015. I relation till föregående år avslutade fler sin anställning i sex av nedanstående yrkesgrupper. Skillnaden jämfört med 2014 är störst hos socialsekreterare och handläggare övergripande verksamhetsplanering.

[1] Tio största yrkesgrupperna av tillsvidareanställda. Handläggare övergripande verksamhetsplanering är inte bland de tio största yrkesgrupperna 2015 bland månadsavlönade där även tidsbegränsat anställda är medräknade.