Personalomsättning

Med personalomsättning avses antalet tillsvidareanställda som avslutat sin anställning i förhållande till medeltal antal medarbetare i hela Malmö stad under 2015.

Personalomsättningen 2015 för Malmö stad totalt var 11,0 %, vilket är en ökning med 2,3 procentenheter jämfört med 2014. Personalomsättningen för kvinnor var 11,9 %, för män 10,6 %. I diagrammet nedan presenteras de yrkesgrupper i Malmö stad som hade högst personalomsättning 2015.

Personalomsättning – socialsekreterare

Personalomsättningen bland socialsekreterare var under 2015 hög på samtliga stadsområdesförvaltningar och på sociala resursförvaltningen (19,2-41,5%). Omsättningen var hög under hela 2015, även om fler socialsekreterare valde att avsluta sin anställning under det andra halvåret.

De orsaker som förvaltningarna har angett till den höga omsättningen är bl.a. att efterfrågan på socialsekreterare har ökat både i kommuner och statliga myndigheter vilket har inneburit en större möjlighet till rörlighet för socialsekreterarna. Förvaltningarna har angett att lön är en faktor i avgörandet av val av arbetsgivare. Flera förvaltningar beskriver att vid avgångssamtal med socialsekreterare lyfts hög arbetsbelastning som en avgörande faktor till varför medarbetaren väljer att avsluta sin anställning. Det har också skett en förändring jämfört med tidigare år som inneburit att andelen nyutexaminerade socialsekreterare ökat i Malmö stad och erfarna socialsekreterare minskat. Förvaltningarna beskriver också hur en hög personalomsättning som innebär en kontinuerlig introduktion av nya medarbetare, ger negativa effekter för arbetsmiljön och leder till att fler väljer att avsluta sin anställning i Malmö stad.

Personalomsättning – förskollärare och lärare grundskola

Personalomsättningen bland förskollärare ökade under 2015 och uppgick till 12,8 %. Förskollärare är ett bristyrke och Malmö stad har under flera år haft svårt att rekrytera det antal förskollärare som motsvarar organisationens behov.

Personalomsättningen bland lärare grundskola senare år ökade under 2015 och uppgick till 14,8 %. Personalomsättningen bland lärare grundskola tidigare år minskade något jämfört med 2014. Efterfrågan på lärare i grundskolan är stor och Malmö stad konkurrerar med kranskommuner och andra aktörer.

I diagrammet nedan visas personalomsättningen bland kvinnor respektive män i de tio största yrkesgrupperna (tillsvidareanställda) under 2015. I samtliga av dessa yrken är kvinnor i majoritet. I sex av yrkesgrupperna var personalomsättningen högre bland män än bland kvinnor.