Omställning

Omställning av medarbetare kan komma i fråga som följd av förändring av verksamheter på grund av exempelvis förändrat uppdrag eller förändrade förutsättningar. I första hand sker omställningen genom förflyttning av medarbetare, i andra hand kan uppsägning på grund av arbetsbrist bli aktuell. En uppsägning föregås alltid av en omplaceringsutredning, varvid Malmö stad har en omfattande omplaceringsskyldighet. Omställningsarbetet inom Malmö stad sker huvudsakligen inom respektive förvaltning. I de fall omställning inte kan göras inom förvaltningen, kan omställning utanför förvaltningen komma att bli aktuellt. I december 2015 var 12 medarbetare tillgängliga för ny placering på annan förvaltning inom Malmö stad, vilket var två färre än i januari 2015. I början av året fanns merparten som var tillgängliga för ny placering inom grundskoleförvaltningen och likaså i slutet av året. Samtliga medarbetare som under hösten 2015 var tillgängliga för ny placering matchades mot de yrkesgrupper som eftersöktes inom sociala resursförvaltningen inom ramen för flyktingmottagandet.

Omställningsfonden

Malmö stad har vid två tillfällen med hjälp av den partsgemensamt bildade stiftelsen Omställningsfonden informerat HR-medarbetare och fackliga företrädare om Omställningsavtalet och synen på ett gott omställningsarbete. Omställningsfondens uppdrag är att stödja och hjälpa tidigare anställda inom kommuner och landsting som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. Deras fokus är att hjälpa varje tidigare anställd till ett nytt jobb genom individanpassade handlingsplaner som skapar aktivitet och engagemang.

Omställningsfonden finansieras genom att Sveriges kommuner och landstings medlemmar betalar årspremier motsvarande 0,1 % av den totala årliga lönesumman, för Malmö stads del i storleksordningen 10 miljoner kronor. Malmö stads nyttjande av fondens tjänster är lågt; endast en person har anmälts till Omställningsfonden under 2015. Vid omställningssituationer överenskoms ofta om andra former av avslut än arbetsbristuppsägning varför medarbetare inte kan erhålla hjälp från Omställningsfonden.