Malmö stads varumärke som arbetsgivare

Malmö stad arbetar på olika nivåer med sitt arbetsgivarvarumärke – employer branding – i syfte att kunna rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens. Under året påbörjade Malmö stad arbetet med att målgruppsanpassade insatser. Flera förvaltningar har samarbetat för att ta fram gemensamt marknadsföringsmaterial och genomföra gemensamma insatser. För att nämna några så har stadsområdesförvaltningarna haft en kampanj för yrkesgrupper inom vård och omsorg och de tre skolförvaltningarna har arbetat tillsammans kring lärar-/förskolläraryrket. Samarbetet har bland annat inneburit gemensamma temaannonser och deltagande vid arbetsmarknadsdagar, mässor och utställningar.

Ett annat sätt att locka ungdomar till att välja Malmö stad som arbetsgivare i framtiden är praktikverksamheten Ung i sommar och Sommarpraktikprojektet. Verksamheterna samordnas av PraktikMalmö på arbetsmarknads- gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Under 2015 tog arbetsplatser i Malmö stad, företag, föreningslivet och annan offentlig verksamhet emot 2 930 ungdomar i praktik både genom Ung i sommar (2 471 personer, 51 % flickor och 49 % pojkar) och Sommarpraktikprojektet (459 personer). Praktikanterna får ekonomisk ersättning och erfarenhet av arbetslivet samt skapar nya kontakter. Syftet med praktiken är även att ge en meningsfull sysselsättning under sommaren.

I februari 2015 beslutade kommunstyrelsen att införa ett studentmedarbetarprogram i Malmö stad. Ett studentmedarbetarprogram ger studenter på högskola/universitet möjlighet att parallellt med studierna arbeta med olika uppdrag inom Malmö stads verksamheter. Det ger också studenterna erfarenhet, kontakter och referenser som kan stärka dem vid övergången från studier till yrkesliv. För Malmö stad innebär programmet en möjlighet att stärka framtida kompetensförsörjning genom att nå ut till studenter inom många olika utbildningsområden, en del av arbetet med employer branding. Det innebär även värdefulla möjligheter att utveckla verksamheterna genom att ta in nya perspektiv från studenterna. Målgruppen är studenter på Lunds universitet och Malmö högskola som läst minst motsvarande 60 högskolepoäng (ett läsår) men som fortfarande studerar under hela uppdragsperioden. Programmet vänder sig i första hand till studenter som inte redan har verksamhetsförlagd praktik inom ramen för utbildningen. Inriktningen är att Malmö stad ska ha omkring 15 platser per termin. Programmet startade i samband med höstterminen och 20 studenter genomförde uppdrag som till exempel processkartläggning inom vård och omsorg, kartläggning och analys av sociala företag och utveckling av e-faktura.