Åldersstruktur och pensionsavgångar

Medelåldern för Malmö stads medarbetare var 44,6 år, vilket var en ökning jämfört med föregående år då den var 43,5. Medelåldern för kvinnor var 45,1 år (2014: 43,6 år) och 44,0 år för män (2014: 43,5 år).

I jämförelse med 2014 har antalet medarbetare ökat i samtliga åldergrupper med undantag för gruppen 60-69 år (för både kvinnor och män). Den procentuella ökningen var störst inom åldersgruppen 20-29 år där den uppgick till 29,4 % för kvinnor och 38,2 % för män.

Under 2015 avgick 478 medarbetare i ålderspension, vilket motsvarade 2,3 % av de tillsvidareanställda medarbetarna. Enligt prognosen skulle 95 medarbetare uppnå pensionsåldern 67 år, vilket ger en differens på 383 medarbetare som valde att gå i pension före 67 år.

Under den kommande tioårsperioden beräknas 4 048 tillsvidareanställda medarbetare (3 091 kvinnor och 957 män) att avgå med ålderspension beräknat på 67 år. Det motsvarar 19,7% av det totala antalet tillsvidareanställda medarbetare. Som framgår ovan är det årliga antalet pensionsavgångar svårbedömt, då den enskilde medarbetaren själv bestämmer sin pensionsavgång mellan 61–67 år.