HR-direktören har ordet

Malmö stad är en av de största arbetsgivarna i Skåne med drygt 24 000 medarbetare inom 400 olika yrken.  Varje dag ger medarbetarna Malmöborna service inom olika områden som skola, miljö, äldreomsorg, barnomsorg, stadsplanering, trafik och kultur. Medarbetarnas engagemang, kompetens och ansvar är viktiga förutsättningar för välfärdtjänster med hög kvalitet.  Det är därför viktigt att Malmö stad har attraktiva jobb och arbetsplatser med god arbetsmiljö så att vi kan rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens.

Ett angeläget arbete under 2015 har varit att ta fram en gemensam process för att säkerställa att verksamheterna har rätt kompetens. Kompetensförsörjningsprocessen skapar förutsättningar för att få en tydlig samlad bild över befintlig kompetens och vilka kompetensbehov som finns, både på kort och på lång sikt.

Arbetet med att skapa jämställda arbetsplatser har fortsatt under året. Det omfattar bland annat insatser för diskrimineringsfria rekryteringar, löneanalyser samt att skapa bra förutsättningar för medarbetare att kombinera arbete med föräldraskap.

Malmö stads verksamheter arbetar för att erbjuda goda anställningsvillkor. Under flera år har därför arbetet med att minska antalet timavlönade medarbetare varit en viktig fråga. Under 2015 har andelen timavlönade minskat för andra året i rad, framför allt inom vård och omsorg och förskolan.

Sjukfrånvaron hos medarbetarna ökar i samhället och så även i Malmö stads verksamheter. Arbetet med att implementera ett systematiskt arbetsmiljöarbete har varit fortsatt prioriterat under året. Insatser som har genomförts är bland annat utbildningsinsatser, kartläggning, uppföljning, analys, riskbedömning och lokala åtgärder. Arbetsmiljöverkets tillsynsinsatser av socialsekreterarnas arbetsmiljö har resulterat i särskilda handlingsplaner. En övergripande rapport om sjukfrånvaroutvecklingen har tagits fram för att ge ett bra underlag för det fortsatta arbetet med att skapa ett hållbart arbetsliv, god arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro.

En särskild utmaning under 2015 var att ett stort antal ensamkommande barn kom till Malmö under hösten 2015. Under perioden september till december rekryterades cirka 2 000 nya medarbetare för att ge boende och stöd till de ensamkommande barnen. Det ökade behovet av insatser till denna grupp innebar även att omprioriteringar gjordes i andra verksamheter så att medarbetare kunde bidra i arbetet med mottagandet. Samtidigt som insatserna med flyktingmottagandet utmanade organisationen, visade det också vilken kompetens och engagemang som finns hos medarbetarna i Malmö stad.

Liselott Nilsson, HR direktör