Sjukfrånvaro

Under 2015 hade 33 % av medarbetarna ingen sjukfrånvaro. Detta var en minskning med en procentenhet jämfört med föregående år. Av kvinnorna hade 30,5%  ingen sjukfrånvaro, en minskning med 0,8 procentenheter. Av männen var det 41,2%, en minskning med 1,5 procentenheter.

Sjukfrånvaro anges nedan i volym, antal sjukdagar (kalenderdagar) dividerat med antalet anställningsdagar under perioden, multiplicerat med 100.

Sjukfrånvaron 2015 motsvarade 6,85 %, vilket var en ökning motsvarande 0,57 procentenheter i förhållande till föregående år. Kvinnors sjukfrånvaro var 7,61 %, en ökning med 0,70 procentenheter och mäns sjukfrånvaro var 4,37 %, en ökning med 0,19 procentenheter i jämförelse med 2014.

Sjukfrånvarovolymen 2015 (6,85 %) motsvarade 25,0 kalenderdagar i genomsnitt per medarbetare. Motsvarande uppgift för 2014 var 22,9 kalenderdagar, det vill säga en ökning med i genomsnitt 2,1 kalenderdagar per medarbetare. Motsvarande ökning för kvinnor var 2,6 kalenderdagar och för män 0,7 kalenderdagar.

Vid en jämförelse under den senaste tioårsperioden framgår att sjukfrånvaron har ökat sedan 2011 och 2015 ligger den på ungefär samma nivå som Malmö stad hade för tio år sedan. Detta följer trenden i offentliga organisationer.

Under 2015 ökade sjukfrånvaron i samtliga intervall utom för män 15-90 dagar. Sjukfrånvaron överstigande 90 kalenderdagar ökade totalt med 0,35 procentenheter och uppgick till 2,72%. Ökningen för kvinnor i detta intervall var 0,42 procentenheter (totalt 3,10%) och ökningen för män motsvarade 0,13 procentenheter (totalt 1,46%)

I likhet med riket i övrigt var sjukfrånvaron i Malmö stad högre för kvinnor än för män och ökade med högre ålder. Sjukfrånvaron för kvinnor ökade i alla åldersintervall. Den största ökningen hade kvinnor i intervallet över 90 dagar.

Mäns sjukfrånvaro var lägre än kvinnors och ökade generellt med högre ålder, dock hade män i åldersgruppen 30-39 år marginellt lägre sjukfrånvaro än i åldersgruppen 20-29 år. Vid en jämförelse med 2014 var det främst sjukfrånvaron i intervallet 91- som ökade för män över 30 år.

Sjukfrånvaron varierade mellan förvaltningarna. Den högsta sjukfrånvaron hade förskoleförvaltningen, stadsområdesförvaltningarna, serviceförvaltningen och sociala resursförvaltningen. Inom stadsområdesförvaltningarna har Väster ökat minst (0,19 %) och Söder mest (1,63 %).

Sjukfrånvaron inom de största yrkesgrupperna hade stor påverkan på förskoleförvaltningens, stadsområdesförvaltningarnas och sociala resursförvaltningens totala sjukfrånvarovolym. De yrkeskategorier som har högre sjukfrånvaro än genomsnittet för Malmö stad är undersköterskor, barnskötare, förskollärare, vårdbiträden och vårdare.

I nio av de tio största yrkesgrupperna ökade sjukfrånvaron (ej lärare grundskola/senare år). I samtliga av de tio största yrkesgrupperna hade kvinnorna högre sjukfrånvarovolym än männen.

Jämfört med föregående år ökade sjukfrånvaron för kvinnor i nio av de tio största yrkesgrupperna (ej lärare gsk/senare år). Sjukfrånvaron för män ökade i sju av de tio största yrkeskategorierna (ej undersköterska, vårdbiträde och behandlingsassistenter).

Det är framför allt inom sjukfrånvarointervallet över 90 dagar som några yrkeskategorier uppvisar de största ökningarna; undersköterskor, vårdbiträden, socialsekreterare och vårdare.

Det är lagreglerat att årsredovisningen ska innehålla obligatorisk sjukfrånvaroredovisning utifrån särskilt anvisat beräkningsunderlag (inklusive tidsbegränsat anställda som är timavlönade, rehabiliteringsersättning och förebyggande sjukpenning, exklusive tjänstledighet). Av denna anledning skiljer sig nedanstående siffror från tidigare redovisade uppgifter i kapitlet. Samtliga nyckeltal i den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen ökade 2015 i jämförelse med föregående år. Malmö stads nyckeltal för total sjukfrånvarotid i den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen 2015 var lägre än Stockholms stad (7,3) och Göteborgs stad (8,7).

Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning20152014
Total sjukfrånvarotid i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid7.06.2
- varav tid med långtidssjukfrånvaro (över 60 dagar) i förhållande till total sjukfrånvaro41.540.3
Sjukfrånvarotid för kvinnor i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor7.76.8
Sjukfrånvaro för män i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid för män4.74.3
Sjukfrånvaro i åldersgruppen –29 år
i förhållande till gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid
5.14.5
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30–49 år i förhållande till gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid6.45.9
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år –
i förhållande till gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid
8.57.4

Sjuklönekostnader

De totala sjuklönekostnaderna för 2015 uppgick till 219,9 miljoner kronor. Kostnaderna för den korta sjukfrånvaron (dag 1–14) motsvarade 180,4  miljoner kronor, vilket motsvarade 82 % av de totala sjuklönekostnaderna.

Diagnoser

Nedan presenteras Försäkringskassans statistik över diagnoser i pågående sjukfall för medarbetare i Malmö stad per årsskifte under perioden 2009-2015. Statistiken baseras på antal sjukfall med utbetalning från Försäkringskassan under en sammanhängande sjukperiod, normalt sjukpenning och rehabiliteringspenning.

Källa: Försäkringskassan

Den diagnos som utgjorde den största andelen pågående sjukfall var psykiska sjukdomar, totalt 49 % (kvinnor 50 %, män 44 %). Motsvarande andel för riket var 43 % (kvinnor 47 %, män 35 %). Andelen pågående sjukfall med psykisk diagnos i Malmö stad uppgick 2010 till 33 % (kvinnor 33 %, män 35 %). För 2010 var andelen för riket totalt 31 % (kvinnor 35 %, män 26 %).

Andelen pågående sjukfall i rörelseorganen (muskel/skelett) utgjorde totalt 20 % (kvinnor 20 %, män 18 %). Motsvarande andel för riket var totalt 21 % (kvinnor 19 %, män 23 %). Jämfört med 2010 har det skett en minskning då andelen totalt var 23 % (kvinnor 25 % män 13 %). För 2010 var andelen för riket totalt 25 % (kvinnor 24 %, män 25 %).

Diagnosdec-09  dec-14  dec-15  
TotaltKvinnorMänTotaltKvinnorMänTotaltKvinnorMän
Psykiska sjukdomar33%33%35%46%47%43%49%50%44%
Muskel-Skelett23%25%13%22%22%18%20%20%18%
Övriga22%22%20%17%17%19%16%16%14%
Tumörer8%8%8%6%7%4%6%5%9%
Skador-Förgiftningar7%6%9%4%4%7%4%4%8%
Uppgift saknas2%2%4%3%2%3%2%3%2%
Hjärta-Kärl5%3%11%2%2%7%3%2%5%

Källa: Försäkringskassan