Sammanfattning – hälsa och arbetsmiljö

Malmö stad har under de senaste åren haft särskilt fokus på att utveckla arbetsmiljöarbetet. Målet är ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och goda förutsättningar för att säkerställa en bra arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv. Förvaltningarna har i den årliga systemuppföljningen gjort bedömningen att processer och verktyg i det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett bra stöd men att arbetet i förvaltningarna fortfarande inte är helt tillfredsställande på alla arbetsplatser.

Sedan 2010 har sjukfrånvaron i Malmö stad ökat vilket följer trenden både i relation till riket och offentliga organisationer. Det är viktigt att bryta denna trend och vidta åtgärder för att säkerställa att vi är en attraktiv arbetsgivare, inte minst mot bakgrund av stora rekryteringsbehov inom välfärdssektorn de kommande åren. Det är särskilt angeläget att klarlägga orsaker till den negativa utvecklingen av den psykiska ohälsan. Generellt kan förväntas att ett ökat fokus på det förebyggande arbetet ger resultat.

Flera forskningsrapporter har visat på samband mellan ett aktivt förebyggande arbete med olika friskfaktorer på arbetsplatsen och minskad sjukfrånvaro. Exempel på viktiga friskfaktorer är ett väl integrerat systematiskt arbetsmiljöarbete i verksamheterna och närvarande och tillgängliga chefer. Företagshälsovårdens roll som proaktiv partner behöver utvecklas.

Vid framtagande av ett gemensamt underlag till upphandling av företagshälsovård har framkommit att företagshälsovården i större utsträckning används för efterhjälpande insatser än i det förebyggande systematiska arbetsmiljöarbetet. Som en komplettering till den årliga systemuppföljningen av arbetsmiljöarbetet bedöms det även viktigt, mot bakgrund av den ökande sjukfrånvaron, att nämnderna kontinuerligt får underlag kring arbetsmiljön och de faktiska arbetsförhållandena i verksamheterna. Ett förslag till den fortsatta inriktningen i arbetet med att skapa ett hållbart arbetsliv planeras presenteras för kommunstyrelsen under våren 2016.