Hälsa, arbetsmiljö och hållbart arbetsliv för medarbetare i Malmö stad

Med anledning av den ökande sjukfrånvaron i Malmö stad under senare år presenterades i oktober 2015 en rapport för personalberedningen, Hälsa, arbetsmiljö och hållbart arbetsliv för medarbetare i Malmö stad. Rapporten omfattade bland annat:

 • Översikt över sjukfrånvarons utveckling generellt.
 • Redovisning av sjukfrånvarons utveckling för de största yrkesgrupperna i Malmö stad.
 • Presentation av relaterade styrdokument och aktuellt arbete i Malmö stad.
 • Forskning om risk- och friskfaktorer på arbetsplatsen.
 • Jämförelser mellan yrkesgrupper i Malmö stad kring faktorer kopplade till bl.a. anställningsvillkor, arbetsmiljö och kompetensförsörjning.

Ökningen av sjukfrånvaro kopplad till psykisk ohälsa uppmärksammades särskilt. Syftet med rapporten var dels att ge kunskap om och perspektiv på sjukfrånvaroutvecklingen, dels att utgöra ett underlag för dialog kring fortsatta ställningstaganden om utveckling av ett hållbart arbetsliv, god arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro.

På uppdrag av personalberedningen genomfördes under hösten 2015 dialog med ledningsgrupperna i de förvaltningar som har yrkesgrupper med den högsta sjukfrånvaron samt med de fackliga organisationerna. Exempel på förvaltningarnas arbete för att minska sjukfrånvaron är bl.a. fördjupad uppföljning och kartläggning, utbildning i det systematiska arbetsmiljöarbetet, förtätning av ledarskapet, ökad omfattning av riskbedömningar samt kompetensutveckling av chefer i bemanningsplanering.

Mot bakgrund av dialogen med ledningsgrupper och fackliga organisationer har ett arbete påbörjats med att ta fram ett förslag om fortsatt inriktning i arbetet med att skapa ett hållbart arbetsliv i Malmö stad. Förslaget ska lämnas till kommunstyrelsen under våren 2016.

Tillsyn av socialsekreterares arbetsmiljö

Inom ramen för Arbetsmiljöverkets treåriga nationella tillsynsinsats av socialsekreterares arbetsmiljö inspekterades under året verksamheten inom individ- och familjeomsorgen i stadsområdesförvaltningarna Norr, Söder, Väster samt Innerstaden. Tillsynsinsatsen har bidragit till en genomlysning av verksamheten ur arbetsmiljösynpunkt och ett förbättringsarbete har startats upp på förvaltningarna.

Arbetsmiljöverkets bedömning var att det fanns generella brister beträffande:

 • Undersökning och riskbedömning samt handlingsplan avseende ohälsosam arbetsbelastning.
 • Sakkunnig resurs för hjälp med åtgärder.
 • Tillbudsrapportering.
 • Introduktion.

För tre av stadsområdena fanns även brister beträffande:

 • Rutiner för att fånga upp och motverka hög arbetsbelastning.
 • Rutiner för riskbedömningar.
 • Hot och våld.
 • Möjlighet att kalla på snabb hjälp.
 • Säkerhetsrutiner.
 • Medverkan i arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöverkets inspektion har utmynnat i ett antal krav som ska åtgärdas för att undanröja de brister och risker som framkom.

I arbetet med de krav som Arbetsmiljöverket ställt på stadsområdesförvaltningarna har förvaltningarna samarbetat med varandra med ambitionen att arbetet i verksamheterna ska kunna bedrivas så likartat som möjligt men också för att stadsområdesförvaltningarna ska ha möjlighet att dra nytta av varandras idéer och diskussioner. I vissa aktiviteter, t.ex. mätning av arbetsbelastning, utbildning i hot och våld samt introduktion, har även stadskontoret bistått för att hitta övergripande gemensamma lösningar som ska kunna gälla för samtliga stadsområdesförvaltningar.

Utöver arbetet med att åtgärda de krav och brister som Arbetsmiljöverket pekat på har stads-områdesförvaltningarna och sociala resursförvaltningen också tagit initiativ till ett mer omfattande arbete för att förbättra arbetsmiljön för handläggare och chefer inom socialtjänsten.