Ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska bedrivas i alla verksamheter

Kommunstyrelsen har ansvar för systemet och ramverket kring styrning, organisering och uppföljning av det systematiska arbetet. Respektive nämnd har det direkta arbetsgivaransvaret för medarbetarnas arbetsmiljö samt för verksamhetsspecifika system och rutiner.  Det gemensamma arbetssättet för arbetsmiljöarbetet utvecklas partsgemensamt i processgruppen för arbetsmiljö för att ge nämnderna bra stöd och verktyg för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Utveckling av det gemensamma arbetssättet

Inriktningen är att ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska bedrivas i alla verksamheter. Implementering av Arbetsmiljöprocessen som startades 2013 har ännu inte fått fullt genomslag i alla verksamheter. Detta har framkommit i den årliga uppföljningen av systemet för SAM som genomfördes 2014 men också vid dialog med ledningsgrupper och fackliga organisationer under 2015. Kommuncentralt har olika åtgärder vidtagits i syfte att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i alla verksamheter:

  • Som ett led i att underlätta för verksamheterna att integrera arbetsmiljöarbetet i det löpande arbetet samt i planering och uppföljning av verksamheten har en omarbetning av stöddokumentet Checklista – planering och uppföljning av SAM på arbetsplatsnivå genomförts.  Dokumentet är ett stöd för chefer, skyddsombud och medarbetare att planera och följa upp aktiviteter samt identifiera utvecklingsbehov inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.  Syftet med omarbetningen var att göra arbetsmiljöarbetet enklare och mer tillgängligt på alla arbetsplatser.
  • Vid föregående års uppföljning av systemet för SAM identifierades området Kunskaper hos medarbetare som ett utvecklingsområde av flera förvaltningar. Med anledning av detta har HR strategiska avdelningen och kommunikationsavdelningen på stadskontoret startat upp ett arbete för att genom information på intranät och arbetsplatsträffar ge medarbetarna bättre stöd och kunskaper för att medverka i arbetsmiljöarbetet.
  • Målgruppen för den kommungemensamma utbildningen Arbetsmiljö, hälsa och samverkan är chefer, skyddsombud och fackliga representanter i samverkansgrupper. Utbildningen utvärderas efter varje utbildningstillfälle och utvecklas kontinuerligt. Under året har även en kvalitativ studie i form av intervjuer genomförts för att ta reda på hur deltagarna har uppfattat nyttan av utbildningen i efterhand. Sammanfattningsvis framkommer av intervjuerna att utbildningen har uppnått sitt syfte, att den har bidragit med grundläggande förutsättningar för att arbeta med arbetsmiljöfrågor. Förslag som framkommit vid utvärderingen var bland andra att utbildningen skulle ha större fokus på deltagarnas fortsatta arbetsmiljöarbete, att grupperna vid vissa tillfällen delas in efter verksamhet samt att möjlighet till uppföljning ges såväl inom ramen för utbildningen som lokalt i förvaltningarna.
  • Under året tog kommunstyrelsen beslut om att införa ett ledningssystem inklusive IT-stöd för avvikelsehantering av arbetsmiljö- och säkerhetsrelaterade ärenden inom Malmö stads samtliga verksamheter. Systemet kommer att underlätta systematiken i verksamhets- och arbetsmiljöarbetet vilket ger goda förutsättningar för kvalitetssäkrad statistik, effektiv uppföljning, korrekta riskbedömningar och underlag för förebyggande arbete. Målsättningen är att systemet ska införas under 2016.