Årlig systemuppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Årlig uppföljning av systemet för SAM genomförs kommungemensamt. Syftet med uppföljningen är att ta reda på hur systemet fungerat under det senaste året, identifiera eventuella förbättringar och att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Metod

Uppföljningen genomförs årligen i en planerad process genom dialog i samverkansgrupperna på förvaltningarna och ska ingå som en del i den ordinarie verksamhetsuppföljningen. Representanterna i samverkansgrupperna får gemensamt ta ställning till påståenden i Arbetsmiljöverkets självskattningsverktyg om SAM.

Förvaltningarna gör därefter en helhetsbedömning av resultatet utifrån följande kategorisering:

  • Helt tillfredsställande – Uppföljningen har visat att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs helt tillfredsställande utifrån föreskriften om SAM (AFS 2001:11).
  • Tillfredsställande – Uppföljningen har visat att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs tillfredsställande utifrån föreskriften om SAM (AFS 2001:11), men vissa områden kan förbättras.
  • Inte tillfredsställande – Uppföljningen har visat att det systematiska arbetsmiljöarbetet inte bedrivs tillfredsställande utifrån föreskriften om SAM (AFS 2001:1), behov av åtgärder finns.

Vid val av Tillfredsställande eller Inte tillfredsställande har förvaltningarna även fått specificera inom vilka områden det funnits behov av förbättringar respektive åtgärder.

 2015  2014  
FörvaltningHelt
tillfredsställande
TillfredsställandeInte
tillfredsställande
Helt
tillfredsställande
TillfredsställandeInte
tillfredsställande
AGVFxx
Fastighetskontoretxx
Fritidsförvaltningenxx
Förskoleförvaltningenxx
Gatukontoretxx
Grundskoleförvaltningenxx
Kulturförvaltningenxx
Miljöförvaltningenxx
Serviceförvaltningenxx
Sociala resursförvaltningenxx
SoF Innerstadenxx
SoF Norrxx
SoF Söderxx
SoF Västerxx
SoF Österxx
Stadsbyggnadskontoretxx
Stadskontoretxx
Stadsrevisionenxx

Resultat

Samtliga förvaltningar har gjort helhetsbedömningen Tillfredsställande av sitt resultat.

Jämfört med 2014 är det fyra förvaltningar som förflyttat sig från Inte tillfredsställande till Tillfredsställande. I likhet med 2014 är det ingen förvaltning som gjort helhetsbedömningen Helt tillfredsställande vilket bedöms som att arbetsmiljöprocessen inte fått fullt genomslag på alla arbetsplatser. Då det systematiska arbetsmiljöarbetet består av många olika delar finns det alltid saker att förbättra men strävan bör vara att uppnå ett resultat som visar Helt tillfredsställande.

Beträffande behov av förbättringar som angivits varierar det till viss del jämfört med de behov som angavs 2014 men området Kunskaper, som handlar om medarbetarnas kunskaper om arbetsmiljö och de risker som finns i arbetet, är ett tydligt gemensamt förbättringsområde då alla förvaltningar utom en angivit detta. Nästan hälften av förvaltningarna har även angett behov av förbättringar när det gäller området Åtgärder (upprättande av handlingsplan samt uppföljning av åtgärderna i handlingsplanen och dess resultat). Ett fåtal förvaltningar har angett behov av förbättringar av områdena Samverkan (medarbetare och skyddsombud ges möjlighet att medverka i arbetsmiljöarbetet), Policy och rutiner (att det finns en arbetsmiljöpolicy samt rutiner som beskriver hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas), Undersökning (att arbetsförhållandena undersöks och riskbedöms regelbundet), Utreda (att orsakerna vid ohälsa, olycksfall i arbetet och tillbud utreds) samt Uppföljning (att en årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet genomförs).

I likhet med 2014 är det ingen förvaltning som sett behov av förbättringar beträffande området Extern hjälp. Förklaringen antas ligga i att förvaltningarna anlitar företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp för arbetsmiljöarbetet i den mån den egna kompetensen i verksamheten inte räcker till. Området Fördelning är ytterligare ett område i denna uppföljning där förvaltningarna inte sett behov av förbättringar utan fördelningen av arbetsmiljöuppgifter från nämnd till chefer och medarbetare i organisationen bedöms vara tydlig och fungera väl och de som får fördelning också har de befogenheter och resurser som krävs för uppgifterna.

Slutsatser

Bedömningen av resultatet av den årliga systemuppföljningen är att:

  • Det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs tillfredsställande utifrån föreskriften om SAM (AFS 2001:11), men att vissa områden kan förbättras.
  • Implementeringen av arbetsmiljöprocessen har ännu inte fått fullt genomslag i verksamheterna.
  • De behov av förbättringar som respektive förvaltning identifierat vid den årliga uppföljningen har dokumenterats i handlingsplan och redovisats i nämnd
    det finns ett generellt behov av insatser för att höja medarbetarnas kunskaper om arbetsmiljö innefattande instruktioner och rutiner samt vilka risker som finns i arbetet.
  • Inga generella behov av åtgärder vad gäller det gemensamma arbetssättet för arbetsmiljö/arbetsmiljöprocessen har framkommit men ett par förvaltningar framför önskemål om gemensam introduktion i arbetsmiljö för medarbetare samt digitalt system för avvikelsehantering.
  • Det är viktigt att förvaltningarna fortsätter arbetet med att integrera det systematiska arbetsmiljöarbetet i planering och uppföljning av verksamheten.