Hälsa och arbetsmiljö

Under inriktningar i Budget 2015 framgår att ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska bedrivas i alla verksamheter.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv med god arbetsmiljö, ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Det handlar om allt från trygghet i arbetet till tydlighet i organisationens mål och uppdrag. I detta ingår även medarbetarnas delaktighet och inflytande över sin arbetssituation.