Försök med förkortad arbetstid i andra kommuner ska följas

Kommunstyrelsen har i Budget 2015 under målområde 9 fått i uppdrag att följa upp försök med förkortad arbetstid i de 30 största kommunerna i Sverige. Stadskontoret har i en rapport till kommunstyrelsen redovisat att Göteborgs stad är den enda av de tillfrågade kommunerna som har angett att de har pågående försök med förkortad arbetstid. Försöket har pågått i ett år från och med februari 2015 och ska ge underlag för hur sextimmars arbetsdag påverkar hälsa och livsmöjligheter i vid mening för vård- och omsorgspersonal inom särskilt boende. Då försöket inte är avslutat finns ingen slutlig rapport och av tillgänglig delrapport kan inga slutsatser dras.

Göteborgs stad

Nedanstående punkter kan utläsas ur statistikredovisningen i delrapport 6 månader med 6 timmar. Storleken på såväl försöksgrupp som kontrollgrupp är i försöket små varför det ur ett statistiskt perspektiv begränsar vilka analyser som kan göras och vilka slutsatser som kan dras. Viss data i delrapporten sticker ut och torde snarare vara uttryck för gruppsammansättningen än generella tendenser.

Nedanstående resultat avser jämförelser mellan försökets första sex månader och motsvarande period föregående år, samt mellan försöksgrupp och kontrollgrupp.

  • Andelen arbetade timmar som utgörs av timavlönade medarbetare har minskat i försöksgruppen, samtidigt som kontrollgruppen har haft en ökad användning av timavlönade medarbetare.
  • Den totala sjukfrånvaron har minskat något i försöksgruppen, medan kontrollgruppen har haft en oförändrad total sjukfrånvaro.
  • Sjukfrånvaro understigande 14 dagar, har minskat i såväl försöksgrupp som kontrollgrupp.
  • Sjukfrånvaro längre än 14 dagar, har minskat i försöksgruppen och ökat kontrollgruppen.
  • Frånvaro för vård av barn har ökat i försöksgruppen och minskat i kontrollgruppen.

Kommunstyrelsen har gett stadskontoret uppdraget att under 2016 fortsätta följa Göteborgs stads försök med förkortad arbetstid och återkomma med rapport under 2016, då försöket är avslutat och en slutrapport offentliggjorts.