Sociala resursnämnden

Det är sociala resursnämnden som har det kommunövergripande ansvaret för boende och stöd till asylsökande barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare.

Under september till och med december rekryterades cirka 2 000 nya medarbetare för att möta det utökade behovet. En bemanningsenhet med cirka 15 HR-medarbetare skapades för att arbeta med rekrytering och bemanning av alla nystartade boenden. Vidare skapades en ny enhet av Social jour för ensamkommande barn med cirka 40 medarbetare. Även avdelningen för överförmyndarärenden utökades för att möta handläggningsbehovet vad gäller gode män. Under 2015 uppgick antalet ansökningar om god man för ensamkommande barn till 934 (2014:192).

De medarbetare som anställdes vid boenden, anställdes i första hand som behandlingsassistenter/socialpedagoger. Grundkravet för behandlingsassistenter/socialpedagoger är socionomexamen eller likvärdig examen, men under hösten rekryterades medarbetare utifrån krav om gymnasiekompetens, körkort samt kompetens i vissa språk. Som visas i tabellen under avsnittet Yrkesgrupper ökade antalet månadsavlönade behandlingsassistenter/socialpedagoger i Malmö stad till 574 medarbetare (2014: 307 medarbetare) vilket var en ökning med 87 %. Andelen män i yrket var 37,7 %, vilket var en ökning jämfört med 2014 med 7,1 procentenheter.  Merparten av dessa, 312 medarbetare, var tidsbegränsat anställda. Andel medarbetare med utländsk bakgrund ökade i yrket från 36 % 2014 till 49,6 % 2015.