Andel timavlönade timmar ska halveras

Under inriktningar i Budget 2015 framgår att andelen timmar som utförs av timavlönade medarbetare ska halveras till förmån för trygga anställningsformer. Möjligheten att uppfylla inriktningsmålet har påverkats av de akuta insatser som gjorts under andra halvåret 2015 vad gäller mottagandet av ensamkommande barn, läs mer under avsnittet Personaleffekter – flyktingmottagande 2015.

I augusti 2014 fastställde kommunstyrelsens arbetsgivarutskott riktlinjer avseende timavlönade

medarbetare. I riktlinjerna åläggs berörda nämnder ta fram en särskild handlingsplan avseende 2014 och 2015 i syfte att minska andelen timavlönade timmar och antalet timavlönade medarbetare. Handlingsplanen skulle innehålla en nulägesbeskrivning, nämndens mätbara delmål och planerade åtgärder samt beskrivning av eventuella hindrande strukturer för att uppfylla kommunfullmäktiges mål.

Våren 2015 togs Rapport riktlinje timavlönade fram av stadskontoret i syfte att granska de handlingsplaner stadsområdsnämnderna, sociala resursnämnden och förskolenämnden fastställt.  I anslutning till delårsrapport 2 gjordes en förnyad granskning som visade att samtliga förvaltningars arbete resulterat i en minskning av andelen timavlönade timmar till förmån för månadsavlönade timmar och att nämndernas mål för 2015 såg ut att uppnås.

Vid årslutet 2015 kan konstateras att för Malmö stad som helhet har andelen timavlönad tid (av all närvarotid) minskat både i jämförelse med 2013 och med 2014. Den totala minskningen av andelen timavlönad tid mellan 2014 och 2015 var mindre med anledning av de akuta insatserna som gjorts under andra halvåret 2015.

Som framgår av diagrammet nedan är det sociala resursförvaltningen som ökat andelen timavlönade timmar kraftigt eftersom nämnden har ansvar för boende och stöd för ensamkommande barn. Den grupp medarbetare som står för ökningen av timavlönad tid hösten 2015 är behandlingsassistenter, en grupp som tidigare inte varit aktuell att följa upp inom ramen för målet. Om den timavlönade tiden inom ramen för flyktingmottagande exkluderas, minskar även sociala resursförvaltningens timavlönade tid under 2015 jämfört med föregående år.

Uppgifterna avser enbart genomsnitt för andra halvåret för att få jämförbarhet i siffrorna med anledning av att det gjordes en omorganisation av förvaltningarna vid halvårsskiftet 2013.

Samtliga förvaltningar som arbetat med handlingsplanerna har inrättat någon form av bemanningsteam. Gemensamt för dessa är att de består av tillsvidareanställda månadsavlönade medarbetare som ska täcka upp vid oplanerad och kortare frånvaro i verksamheten. Flera av förvaltningarna har också tagit beslut om en strukturerad hantering av de timavlönade medarbetare som verksamheten trots allt bedömer att det finns behov av, och konstaterar att det inneburit en kvalitetshöjning. När det gäller möjligheten att ytterligare minska andelen timavlönade medarbetare finns det några förvaltningar som utreder bemanning i förhållande till frånvaro för att undersöka om det går att höja grundbemanningen och därigenom minska andelen timavlönade ytterligare.

Stadsområdesförvaltningarna och förskoleförvaltningen fortsatte att minska andelen timavlönade och minskningen var störst inom Stadsområdesförvaltning Öster medan den på Stadsområdesförvaltning Söder i stort sett avstannat under andra halvåret 2015.

De yrkeskategorier som traditionellt sett haft den högsta andelen timavlönad tid är vårdbiträden, vårdare, barnskötare och undersköterskor och de återfinns framförallt inom stadsområdes-, sociala resurs- och förskoleförvaltningarnas verksamheter.  Andelen timavlönad tid av alla närvarotid minskade inom samtliga dessa grupper.

Uppgifterna avser genomsnitt för Malmö stad per månad

Ökningen av andelen timavlönade tid under hösten 2015 beror på att det, utifrån situationen med många ensamkommande barn, anställts behandlingsassistenter. Läs mer under avsnittet Personaleffekter – flyktingmottagande 2015.

Yrkeskategorier som särskilt följts upp – vårdbiträden, vårdare, barnskötare och undersköterskor – visar samtliga en minskning av andelen timavlönad tid under 2015. Det visar hur ett målinriktat arbete under en längre tid har resulterat i önskade effekter.