Läsanvisning och disposition

Hållbarhetsrapporten omfattar ett antal olika delar. Dels som kapitel och avsnitt i föreliggande huvudrapport, dels som fristående dokument som omfattar mer fördjupad information om till exempel indikatorer och statistik.

Hållbarhetsrapporten

Sammanfattning – Rapporten inleds med en sammanfattning som bland annat omfattar övergripande reflektioner samt sammanfattning av analys och redovisning.

Inledning – I inledningen ges information om hållbarhetsrapporten, om Malmös befolkning och om Malmö i omvärlden.

Tematisk analys utifrån några av Malmös utmaningar – I detta kapitel görs tematiska analyser utifrån några av de indikatorer som redovisas i rapporten. Analyserna görs med utgångspunkt i kluster av indikatorer vilket gör det möjligt att beskriva strukturella faktorer som påverkar mer än en indikator. Dessa analyser är inte heltäckande – det finns fler påverkansfaktorer och prioriteringar som kan lyftas fram – men de ger en grundläggande bild av nuläge, utvecklingen framåt och vilken riktning arbetet framåt behöver ta med syfte att bidra till en hållbar utveckling i Malmö. Analyserna utgår från statistiskt underlag, utredningar och rapporter samt diskussioner med bland annat forskare, anställda i Malmö stad och civilsamhälle. Analyserna har som syfte att utgöra ett underlag för planering och prioritering utifrån ett längre tidsperspektiv och med fokus på hållbar utveckling i Malmö.

Med anledning av det stora antalet flyktingar som kom under hösten 2015 har ett antal prognoser gjorts av befolkningsutvecklingen framåt, både av Migrationsverket och av Malmö stad. Malmö stad gjorde bland annat en kompletterande befolkningsprognos under december 2015, och en ytterligare uppdatering under februari 2016. I rapporten används dessa prognoser i olika sammanhang. Flertalet siffror som nämns för Malmös befolkningsutveckling utgår dock från den senaste uppdateringen 2016.

Redovisning av indikatorer – I denna del presenteras utfallet för respektive indikator genom diagram och korta sammanfattningar. Det finns inledningsvis också en bild som övergripande visar utvecklingen för samtliga indikatorer. Indikatorerna redovisas utifrån fyra kategorier – barn och ungas vardagsvillkor, boendemiljö och stadsutveckling, sysselsättning samt hälsa, levnadsvanor och inflytande. En del av indikatorerna kan placeras under mer än en kategori men har placerats där de i huvudsak hör hemma. Fokus i redovisningen är att, där det är möjligt och relevant, presentera indikatorerna utifrån indelningsgrunder så som kön, ålder och olika socioekonomiska indelningar. Statistiken hämtas från olika källor och vilka mätår som presenteras varierar från indikator till indikator, beroende på tillgång till data.

Fristående dokument

Till hållbarhetsrapporten finns några fristående dokument med fördjupade information om indikatorerna.

Tabellsamling – “I Tabellsamling – Malmö stads hållbarhetsrapport 2015″, presenteras den statistik som också presenteras i redovisningsdelen, men i form av tabeller. I tabellsamlingen finns i vissa fall också ytterligare statistik som inte visas i redovisningsdelen. Detta avser i huvudsak statistik avseende stadsområden eller stadsdelar.

Beskrivning av indikatorer – I dokumentet “Beskrivning av indikatorer – Malmö stads hållbarhetsrapport 2015″, görs en fördjupad beskrivning av respektive indikator. Information finns kring bland annat definition, mätår, källa och uppgiftslämnare. Men också om det finns några begränsningar med indikatorn eller utvecklingsområden för statistiken.