Hållbarhetsrapport 2015

Malmö stad har fokus på hållbarhetsfrågor och Hållbarhetsrapporten syftar till att följa upp och knyta samman långsiktiga sociala, ekonomiska och miljömässiga trender samt vara ett stöd i prioritering på längre sikt. För att kunna följa utvecklingen har ett antal indikatorer valts ut för att så långt som möjligt kunna följa den sociala och miljömässiga utvecklingen i hållbarhetsrapporten. Indelningen av indikatorerna sker utifrån fyra huvudinriktningar – Barn och ungas levnadsvillkor, Boendemiljö och stadsutveckling, Sysselsättning samt Hälsa, levnadsvanor och inflytande.

5 %
Högre andel Malmöbor med utländsk bakgrund med eftergymnasial utbildning.

Läs mer
Birgitta Vilén Johansson

Birgitta Vilén Johansson

Birgitta Vilén Johansson, chef på Stadskontorets Välfärdsavdelning, om vikten av att knyta ihop de sociala hållbarhetsdimensionerna med de ekonomiska och miljömässiga. Hon berättar också om den positiva kraft som finns i den kollektiva styrkan och sammanhållningen mellan människorna i Malmö.