Plan och stadsmiljö

Skejtare01

Teknisk nämnd

Nämndens nettokostnad, exklusive exploaterings- och realisationsvinster, uppgick till 730 Mkr vilket är i nivå med föregående år.

Försäljning av exploateringsmark uppgår till 482 Mkr, vilket är 32 Mkr högre än budget.  Av dessa har försäljningsintäkter på 369 Mkr resultatförts, vilket består av köpeskillingar på 516 Mkr minskat med gatukostnadsersättningar på 147 Mkr. Avvikelsen mot budget förklaras av friköpet av fastigheten Saga 1 (Hyllie).

Med investeringsverksamhet innefattas både investeringar i anläggningstillgångar och exploateringsfastigheter. Nämndens bruttoinvesteringsvolym uppgick under året till 719 Mkr vilket är 209 Mkr lägre än budgeterat. Avvikelsen förklaras till största del av förskjutning i tiden i bland annat projekten Varvsparken etapp 4, Industrigatan etapp 1, Folkets park, Brottets bana samt cykelbana Tessins väg.

Några av de projekt som färdigställts under året är Stapelbäddsparken, parken Laaängen i Tygelsjö, renovering av kajer längs Östra och Västra Älvsgatan, tre motionsslingor och två utegym, cykelbana Sankt Knuts väg, cirkulationsplatser i Svågertorp, stadsrummet kring Malmö Live samt ridanläggning på Klagshamnsudden.

Utvecklingen av Norra hamnen har fortsatt, dels vad gäller områdets utbyggnad, dels vad gäller kontakter med intressenter för etablering av verksamheter inom området. Detaljplanen för etapp 1 har vunnit laga kraft och två markreservationer har tecknats för totalt 13,5 hektar tomtyta.

Exploateringsverksamheten har fokus på bostadsbyggande i stationsnära lägen såsom Västra hamnen/Universitetsholmen, Nyhamnen och Hyllie samt på bostadsbyggande i ekonomiskt svagare delar av staden. Ett annat fokusområde är Norra Sorgenfri och kv Spårvägen.

Under året har 2 200 bostäder byggstartas, på privat och kommunal mark, vilket är den största volymen på 15 år. Av dessa är 900 bostäder, varav 75 % hyresrätter, på mark som kommunen upplåtit. Under året har nämnden godkänt avtal som kommer att omfatta cirka 3 000 nya bostäder

Slutrapporten från Kommission för ett socialt hållbart Malmö har legat till grund för ett erbjudande från MKB Fastighets AB att öka antalet övergångslägenheter som bolaget erbjuder kommunen. Av de 100 nya lägenheterna som erbjudits är nu samtliga överförda och upplåtna för socialt boende.

Stadsbyggnadsnämnd

Nämndens nettokostnad uppgick till 85 Mkr vilket är i nivå med föregående år.

Trycket på att bygga bostäder i Malmö är stort och under året beviljades 3 200 bygglov vilket är dubbelt så många som under år 2014. Av de bostäder som beviljades bygglov byggstartades drygt 2 200, vilket betyder att det redan vid starten av 2016 finns möjlighet att byggstarta 1 000 bostäder.

Under året antogs detaljplaner för drygt 2 400 bostäder. Planberedskapen är god och det finns cirka 7 000 bostäder i detaljplaner som vunnit laga kraft. Merparten av dessa är pågående projekt som finns i större utbyggnadsomården som till exempel Hyllie, Västra hamnen och Limhamn.

Försöket med BoLotsen, ett slags koordinator för plan- och bostadsbyggnadsprocessen, som är ett viktigt verktyg för att öka bostadsbyggandet, har permanentats under året.

Arbetet med översiktsplanens följduppdrag har pågått under året. Samråd har genomförts gällande fördjupad översiktsplan för del av Kirseberg, utbyggnadsstrategi för Malmö, plan för samhällsservicens markbehov och fördjupad översiktsplan för Nyhamn.

Bostadsförmedlingen Boplats Syd har en tydlig regional inriktning och under året har förmedlingsområdet åter igen utökats. Under året har 4 505 lägenheter förmedlats vilket är 140 fler är föregående år. Antalet registrerande sökande var vid årsskiftet 58 388 vilket är 11 784 fler än under 2014.

Under november månad tog Kommunfullmäktige beslut om att Boplats Syds framtida organisationsform bör vara ett kommunägt aktiebolag samt beslutade att uppdra åt Kommunstyrelsen att, efter samråd med Stadsbyggnadsnämnden, återkomma till Kommunfullmäktige med underlag för slutligt beslut i ärendet senast halvårsskiftet 2016.

Servicenämnd

Nämndens nettointäkt under 2015 uppgick till 88 Mkr vilket är 58 Mkr högre än under föregående år. Differensen beror framförallt på förändring av resultatkrav mellan åren. Den största förändringen är att en del av nämndens räntenetto återförts till finansförvaltningen.

Nämndens bruttoinvesteringsvolym uppgick under året till 1 032 Mkr vilket är 228 Mkr lägre än budgeterat. Avvikelsen mot budget beror på att ett antal projekt gällande skolor och förskolor har förskjutits framåt i tiden bland annat till följd av beslutsgången hos beställande nämnder, olika myndighetskrav som påverkar processen samt föroreningar i mark. Ett antal stora skolprojekt har upphandlats till betydligt lägre kostnad än budgeterat till följd av konjunkturläget inom byggsektorn.

Ett flertal projekt har färdigställts gällande förskolor, skolor samt LSS-boende. Malmö Live färdigställdes under året liksom familjebadet i Hyllie, Tornhuset för World Maritime University och Akvariet i Malmö Muséer.

Under året har nämnden tillfört cirka 300 förskoleplatser och cirka 500 grundskoleplatser i Malmö. Antalet grundskoleplatser är lägre än planerat på grund av att de utförande entreprenörerna försatts i konkurs. Åtgärder har vidtagits och platserna kommer att färdigställas under slutet av april 2016.

I likhet med tidigare år har det utförts åtgärder för att minska det eftersatta underhållet på fritidsfastigheter. Nämnden räknar med att 2016 är det sista året som det behövs medel för att åtgärda det eftersatta underhållet.

I september fick Specialtransporter återigen en komplett vagnpark efter skyfallet 2014. Kommunstyrelsen har beslutat att Servicenämnden får i uppdrag att utveckla och anpassa verksamheten för specialtransporter i ytterligare tre år.

Miljönämnd

Nettokostnaden uppgick till 59 Mkr vilket var en minskning med 0,7 Mkr eller 1,1 % jämfört med föregående år.

Miljöförvaltningen har under året utfört tillsyn i 43 fastigheter i Malmö. I flertalet av fastigheterna har flera brister enligt miljöbalken konstaterats. Antalet källarboende och andra olovliga boende har ökat under 2015 och stora resurser har lagts för att motverka detta. Tillsyn har också skett på tillfälliga och permanenta boenden som uppkommit till följd av den ökade flyktingströmmen.

Tillsynsarbetet på fastigheten Brännaren 19 slutfördes under året efter samarbete med berörda förvaltningar, polis och myndigheter. Miljönämnden fattade i oktober ett uppmärksammat beslut om rättelse på felandes bekostnad, det vill säga rivning och städning av lägret.

Under 2015 har Miljöförvaltningen kontrollerat 2 226 livsmedelsverksamheter, vilket motsvarar 89 % av de registrerade verksamheterna. I arbetet har miljöaspekter integrerats och verksamheterna informeras löpande om hur de kan bidra till en hållbar utveckling.

Genom ett långsiktigt arbete med att minska busstrafikens utsläpp till luft och en minskning av trafikflödena genom aktiva trafikregleringar, har antalet överskridande av miljökvalitetsnormen minskat. På Amiralsgatan visade en mätning att kvävedioxidhalten sjunkit med cirka åtta procent efter införandet av Malmöexpressen.

Miljöförvaltningen har bidragit till arbetet med att skapa en kunskaps- och innovationsstad. Detta genom att stärka befintliga cleantechföretag och attrahera nya företagsetableringar. Miljöförvaltningen har under året deltagit i arbetet med Plan för Malmös vatten, Plan för gröna och blåa miljöer och Skyfallsplanen för Malmö.