Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö

Bokaler_Rosengård_JohanWessman

Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö var en femårig investering (2010-2015) för att förbättra levnadsvillkoren, öka tryggheten och skapa fler jobb i de områden i Malmö där välfärden är som lägst. Genom att påverka utvecklingen i fem områden verkar områdesprogrammet för att stärka den sociala hållbarheten i hela Malmö. De fem prioriterade områdena har varit Herrgården, Holma/Kroksbäck, Södra Sofielund/Seved, Lindängen och Segevång. Under 2015 avslutades områdesprogrammet med en stor slutkonferens och en slutrapport.

Inom ramen för områdesprogrammet har en rad initiativ till lösningar och arbetssätt kunnat prövas i syfte att uppnå ökad social hållbarhet i de prioriterade områdena. Kärnan har varit delaktighet och involvering av de individer och aktörer som bor och verkar i områdena. Malmöbor och samverkande organisationer har involverats i såväl formuleringen av problem som i att hitta lösningarna. På så sätt har lösningarna speglat Malmöbornas faktiska behov. Att tillvarata initiativkraften hos de boende har samtidigt stimulerat utvecklingen i områdena på ett positivt sätt.

Områdesprogrammet har handlat om såväl fysiska förändringar i stadsmiljön som sociala satsningar för att exempelvis öka försörjningsstödstagares möjligheter till självförsörjning. Omfattande fysiska förändringar är på gång i alla de fem prioriterade områdena i form av nybyggnation, förtätning av bebyggelse, parker, gång- och cykelstråk och trädgårdar. I samband med de nybyggnationer och upprustningar som görs införs också om möjligt sociala klausuler som innebär jobb till boende i området. Så var exempelvis fallet på Lindängen när ett fastighetsbolag förband sig att anställa arbetslösa från området mot att Malmö stad rabatterade markhyran.

Områdesprogrammet har gett Malmö en rad viktiga erfarenheter i arbetet med ökad social hållbarhet. Flera delar av Områdesprogrammet lever kvar och går nu in i ordinarie verksamhet och programmet har genererat ytterligare erfarenheter som kan tas tillvara framöver.