Kultur och fritid

Malmöfestivalen_barnlandet

Kulturnämnd

Kulturnämndens nettokostnad för 2015 uppgick till 374 Mkr, vilket var en ökning med

3,6 % eller 13 Mkr jämfört med 2014. Nettokostnadsutvecklingen drivs av pris- och löneutvecklingen.

Ett nyöppnat Akvarium och flera publikdragande utställningar resulterade i att antalet besök på främst Malmö Museer, men även Malmö Konstmuseum, ökade mycket kraftigt.

ANTAL BESÖK PER KULTURINSTITUTION   
20152014Förändring
Malmö Stadsbibliotek880544922094-41550
Malmö Museer437616264940172676
Malmö Konstmuseum24107416797373101
Malmö Konsthall176336187882-11546

Vid 2015 års slut har Malmö Kulturskola ökat från 2 200 elevplatser till 3 750 elevplatser. Vidare har El Sistema-verksamheter etablerats i tre områden – Holma, Kroksbäck och Sofielund – där Malmö Kulturskola tidigare hade svårt att nå elever.

Den nya biografen Panora öppnades på Bergsgatan och Folkets Bio driver verksamheten. Biblioteksbussen är på plats och Stadsbiblioteket fortsätter sitt arbete att nå alla Malmöbor, mycket genom att arbeta närmare stadsområdesbiblioteken.

Malmö Live invigdes och Kulturnämnden har under året lagt verksamhet i och utanför huset för att göra platsen välbekant för Malmöborna, bland annat arrangerade Sommarscen programpunkter på bryggorna och Kulturskolan har använt Kuben och den stora konsertsalen för sina konserter.

Fritidsnämnd

Nämndens nettokostnad uppgick till 402 Mkr, vilket var en ökning med 9,6 % eller 35 Mkr jämfört med föregående år. Kostnadsökningen berodde i huvudsak på driften av nya Hylliebadet (25 Mkr), ökade hyreskostnader för övriga anläggningar, ökade kostnader för föreningsbidrag samt lönenivåutvecklingen.

I mitten av augusti invigdes det nya Hylliebadet och under 2015 besökte 106 382 personer badet. En ny kommunal ridanläggning på Klagshamnsudden färdigställdes också och uppläts till Klagshamns Ryttarförening. Malmö Stad arrangerade tillsammans med Svenska Ishockeyförbundet 2015 Ice Hockey Women’s World Championship.

Antalet registrerade föreningar hos Fritidsförvaltningen uppgick till 568 stycken vid årets slut, vilket var en ökning med 6 föreningar jämfört med föregående årsskifte. Däremot minskade föreningarnas bidragsberättigade deltagartillfällen med 4%. En förklaring kan vara att allt fler barn och ungdomar efterlyser möjlighet att bedriva spontana aktiviteter utan något krav på regelbunden träning/tävling. För att möta detta behov satsar nämnden tillsammans med föreningslivet på att anordna spontanaktiviteter som är gratis och utan något krav på medlemskap. Under 2015 var det 32 föreningar som var delaktiga i nämndens satsning på spontanaktiviteter, vilket ska jämföras med 5 föreningar under 2014.

Kultur och fritid i stadsområden

Den totala nettokostnaden för kultur- och fritidsverksamheten i stadsområdena var under året 144 Mkr, vilket var 9,8 Mkr eller 7,3 % mer än motsvarande kostnad 2014.

Verksamheten består av bland annat stadsområdesbibliotek, fritidsgårdar, aktivitetshus och andra mötesplatser för ungdomar samt olika former av förebyggande arbete. Utöver egen regi bedrivs verksamhet i samarbete med föreningar.

Under året har ett större odlingsarbete påbörjats inom ramen för Mötesplats Östra Sorgenfri, ett samarbete mellan stadsområde Innerstaden, Förskolenämnden och Grundskolenämnden samt två föreningar.

Genom det förebyggande arbetet i Seved fick ett 40-tal gymnasieungdomar stöd att fortsätta sina studier. Ett tiotal genomförde högskoleprovet och de som avslutade sin treåriga utbildning fick behörighet till fortsatta studier. Ungdomarna anställdes under sommaren för att aktivera barn i området, varigenom unga vuxna blev viktiga förebilder.

I november nyinvigdes Oxiebiblioteket i nya lokaler. Oxiebibliotekets nya modernare lokaler har medfört möjligheter för utökade samarbeten med civilsamhället och ett utökat utbud för besökarna.

Genom samarbete med VA Syd öppnade i november ReTuren, Malmös första återbrukscentral, på Lindgården på Lindängen. På ReTuren kan de boende lämna något de inte längre behöver och ta med något annat hem. Förutom återbruk kan de boende lämna sitt farliga avfall och delta i kreativa aktiviteter.

Inom ramen för Kraftsamling Herrgården, där ett 60-tal aktörer från idéburen, offentlig och privat sektor samverkar, har bland annat så kallade Homeparties genomförts. Homeparties består av samtal på tema trygghet hemma hos kvinnor.

Besöken vid mötesplatserna av nyanlända, framför allt barn och ungdomar, ökade under året.