Kommunstyrelse

Katrin_SJ_02

Kommunstyrelsens verksamhet har under året präglats av händelser i staden och dess omvärld. Det stora antalet människor på flykt som anlände till Malmö under hösten föranledde att Malmö stads krisorganisation aktiverades för att stödja övriga förvaltningar och samordna kontakterna med andra myndigheter. Krisorganisationen upplöstes i januari 2016 och arbetet kommer att utvärderas under våren. En annan viktig händelse under hösten var hanteringen av EU-migrantlägret på kvarteret Brännaren 19 i november och efterföljande manifestation vid stadshuset.

Den ökande befolkningen i Malmö skapar ökade behov av utbyggd samhällsservice. Processer för nybyggnation av verksamhetslokaler och förändringar i infrastruktur och stadsbyggnad är dock långa och det är därför viktigt att hitta hållbara strategier så att utvecklingen kan styras i rätt riktning. I syfte att utveckla den långsiktiga planeringen för staden pågår arbete kring investeringsstrategi och långsiktig ekonomisk planering. Arbetet kring förbättrad styrning och prioritering av investeringar involverar även de tekniska nämnderna som driver och genomför merparten av stadens stora investeringsprojekt. I budget 2016 har Kommunstyrelsen också fått ett uppdrag från Kommunfullmäktige att utveckla investeringsprocessen.

Utbyggnaden av samhällsservice i Malmö kräver samverkan med Malmös omvärld, på såväl lokal nivå som regional, nationell och internationell. Arbete pågår för att utveckla Malmö stads strategiska omvärldsarbete så att stadens omvärldsarenor nyttjas för att uppnå största möjliga genomslag för stadens frågor och utmaningar. Samarbete pågår också inom ramen för MalmöLundregionen och Greater Copenhagen.

Kommunstyrelsens förvaltning samordnar satsningar på infrastruktur och bostadsbyggande inom ramen för storstadspaketet för Malmö och omkringliggande kommuner. Satsningarna ingår i regeringsinitiativet Sverigeförhandlingen som berör infrastrukturfrågor i storstadsregionerna. Initiativet handlar om att stat, kommuner och näringsliv ska samverka runt finansiering av höghastighetståg, stambana och storstadsutveckling med särskilt fokus på bostadsbyggande. Inför inledandet av Sverigeförhandlingen har ordförande i Malmös kommunstyrelse tillsammans med ordförande i Göteborgs och Stockholms kommunstyrelser formulerat en gemensam agenda för att möta storstädernas utmaningar inom områden som sociala klyftor, tillväxt, sysselsättning, bostadsbyggande samt klimat och miljö.

Kommunstyrelsen fortsätter samordna arbetet efter Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö och har gjort en uppföljning av Socialt hållbart Malmö. Förutom ett omfattande utredningsarbete inom många delar av Malmö stads organisation fortsätter arbetet i den riktning som beslutats med bland annat kunskapsseminarier, kollegiala granskningar och socioekonomiska beräkningar kring verksamheter och insatser. Under våren 2016 kommer också en hållbarhetsrapport för Malmö.

Nettokostnaderna för Kommunstyrelsen minskade från 2014 till 2015 med 20,7 % till 523 Mkr. Den huvudsakliga förklaringen till nettokostnadsminskningen på 137 Mkr är skadekostnaderna för regnovädret Arvid som i huvudsak uppstod under 2014. Andra orsaker är bland annat organisationsförändringar som genomfördes under 2014 och därmed fått full effekt på kostnaderna först 2015. Det handlar dels om överföringen av anslaget för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet till Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och dels om överföringen av stadens gemensamma IT-organisation till Kommunstyrelsen. Det förstnämnda har lett till minskade kostnader för Kommunstyrelsen medan den andra lett till ökade intäkter i form av den kommungemensamma finansieringen av IT-verksamhet.