Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron 2015 motsvarade 6,85 %, vilket var en ökning motsvarande 0,57 procentenheter i förhållande till föregående år. Sjukfrånvaron för kvinnor var 7,61 % och för män 4,37 %. Vid en jämförelse under den senaste tioårsperioden framgår att sjukfrånvaron har ökat sedan 2011 och 2015 ligger på ungefär samma nivåer som Malmö stad hade för tio år sedan. Detta följer trenden i offentliga organisationer.

De yrkeskategorier som har högre sjukfrånvaro än genomsnittet för Malmö stad är undersköterskor, barnskötare, förskollärare, vårdbiträden och vårdare.

Det är viktigt att konstatera att en stor andel av Malmö stads medarbetare är friska. Under 2015 hade 33 % av medarbetarna ingen sjukfrånvaro. Fördelat på kvinnor och män var 30,5 % av kvinnorna och 41,7 % av männen friska hela året. De totala sjuklönekostnaderna under 2015 uppgick till 220 Mkr. Kostnaderna för den korta sjukfrånvaron, dag 1-14, motsvarade 180 Mkr, det vill säga 82 % av de totala sjuklönekostnaderna.

Utvecklingen av sjukfrånvarovolymen för samtliga månadsanställda under perioden 2011–2015 framgår av diagrammet nedan.

Nedan syns en tabell över sjukfrånvaron enligt den lagstadgade sjukfrånvaroredovisningen, som är beräknad utifrån särskilt anvisat beräkningsunderlag. Den totala sjukfrånvaron ökade 2015 med 0,8 procentenheter i förhållande till föregående år.

SJUKFRÅNVARO I PROCENT (förändring i procentenheter)   
20152014Förändring
Total sjukfrånvarotid i förhållande till
sammanlagd ordinarie arbetstid
76.20.8
-varav tid med långtidssjukfrånvaro (över 60 dagar) i förhållande till total sjukfrånvaro41.540.31.2
Sjukfrånvarotid för kvinnor i förhållande till
sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor
7.76.80.9
Sjukfrånvaro för män i förhållande till
sammanlagd ordinarie arbetstid för män
4.74.30.4
Sjukfrånvaro i åldersgruppen – 29 år i förhållande till gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid5.14.50.6
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30-49 år i förhållande till gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid6.45.90.5
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år – i förhållande till gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid8.57.41.1