Personalkostnader

2015 års löneöversyn genomfördes med samtliga organisationer och det genomsnittliga löneutfallet blev 2,89 %. Utfallet för medarbetarna blev 2,93 % för kvinnor och 2,75 % för män.

Medellönen för samtliga månadsanställda uppgick till 27 484 kr, vilket innebar en ökning med 2,57 % jämfört med föregående år. Medellönen för kvinnor ökade med 2,82 % till 27 282 kr och för män med 1,71 % till 28 137 kr.

Personalkostnaderna uppgick 2015 till 10 894 Mkr, vilket innebär en ökning med 6,4 % i förhållande till föregående år. Personalkostnaderna utgjorde cirka 54 % av verksamhetens kostnader. Personalkostnadernas fördelning framgår i tabellen till höger. I tabellens pensionskostnader ingår även ränta på avsatta pensionsmedel.

PERSONALKOSTNADER, MKR     
20152014201320122011
Lön 74967071677363295927
Sociala avgifter24972326202819411830
Pensionskostnader901843772797880
Totalt1089410240957390678637