Kompetensförsörjning

Under 2015 utannonserades 4 976 tjänster som resulterade i 134 109 ansökningar. Tillgången på sökande var god, även om enstaka yrkesgrupper var svårrekryterade, framför allt förskollärare, grundskollärare och socialsekreterare. Insatser för att säkra den långsiktiga personal- och kompetensförsörjningen genomfördes framför allt inom verksamheterna förskola, skola samt vård och omsorg.

Personalomsättningen i Malmö stad ökade från 8,7 % under 2014 till 11 % för 2015. Personalomsättningen bland kvinnor uppgick till 11,1 % och för män 10,6 %. Yrkesgrupper med hög personalomsättning under året var bland andra socialsekreterare (20,6 %), behandlingsassistenter/socialpedagoger (17,5 %) och lärare grundskola senare år (14,8 %).

För att kunna ge Malmöborna en god service är det viktigt med jämställdhet och mångfald i Malmö stads verksamheter. Andelen medarbetare med utländsk bakgrund uppgick till 34 %, vilket innebar en ökning med 2,1 procentenheter i förhållande till 2014. Bland medarbetare som är kvinnor hade 34,1 % utländsk bakgrund och motsvarande för män var 33,4 %.

Ett väl fungerande ledarskap är viktigt för att möjliggöra en arbetsmiljö där samtliga medarbetare känner motivation, engagemang och delaktighet. En viktig faktor för att uppnå ett välfungerande ledarskap är ledartätheten i organisationen. Under 2015 var den genomsnittliga ledartätheten 20,3 medarbetare per chef vilket var oförändrat från 2014. Ledartätheten skiljer sig dock mellan förvaltningarna och 2015 hade en dryg tredjedel av cheferna i Malmö stad fler än 26 medarbetare. Genomsnittet för chefer som är kvinnor var högre än för män. Chefer som är kvinnor hade i genomsnitt 21,7 medarbetare medan chefer som är män hade i genomsnitt 16,9 medarbetare. I Malmö stad fanns vid årsskiftet totalt 1 204 chefer med personal- och verksamhetsansvar, varav 68,5 % kvinnor och 31,5 % män.

Under den kommande tioårsperioden uppskattas cirka 4 048 tillsvidareanställda medarbetare att avgå med ålderspension (67 år). Det motsvarar 19,7 % av det totala antalet tillsvidareanställda medarbetare. Under 2015 avgick 478 medarbetare med ålderspension.

Fördjupad information om och uppföljning av Malmö stads personalpolitiska mål och övergripande personalområden finns i Personalredovisning 2015 som presenteras under våren 2016.