Medarbetarna

151022_Personalavin_02-750x500

Malmö stad är en av de största arbetsgivarna i Skåne. Drygt 24 000 medarbetare inom cirka 400 olika yrken ger varje dag Malmöborna service inom olika områden som skola, miljö, äldreomsorg, barnomsorg, stadsplanering, trafik och kultur. Medarbetarnas engagemang, kompetens och ansvar är en viktig förutsättning för en verksamhet med hög kvalitet.

För att Malmö stad ska kunna ge en god service till Malmöborna är det viktigt att organisationen kan säkerställa att rätt kompetens finns på kort och lång sikt. Under 2015 blev behovet tydligt att utveckla och samordna organisationens kompetensförsörjningsinsatser och ett arbete påbörjades med att ta fram en gemensam kompetensförsörjningsprocess.

Arbetet med att skapa jämställda arbetsplatser har fortsatt under året. Det omfattar bland annat insatser för diskrimineringsfria rekryteringar, löneanalyser samt att skapa bra förutsättningar för medarbetare att kombinera arbete med föräldraskap.

Under året har arbetet med att minska antalet timavlönade timmar gett effekt, framför allt inom vård och omsorg och förskolan. Malmö stad har genom ett målinriktat arbete kunnat erbjuda tryggare anställningsvillkor och antalet timavlönade medarbetare i dessa verksamheter har minskat för andra året i rad.

Mot bakgrund av den ökande sjukfrånvaron har arbetet med att implementera ett systematiskt arbetsmiljöarbete fortsatt prioriterats under året. Exempel på detta är bland annat utbildningsinsatser, kartläggning, uppföljning, analys, riskbedömning och lokala åtgärder. Arbetsmiljöverkets tillsynsinsatser av socialsekreterarnas arbetsmiljö har resulterat i särskilda handlingsplaner. En övergripande rapport om sjukfrånvaroutvecklingen har tagits fram för att ge underlag för fortsatta ställningstaganden i arbetet med att skapa ett hållbart arbetsliv, god arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro.

Det ökade antalet ensamkommande barn som kom till Malmö under hösten 2015 innebar ett kraftigt ökat behov av boende och stöd till denna målgrupp. Med anledning av detta rekryterade Malmö stad nära 2 000 nya medarbetare under perioden september–december. Det ökade behovet innebar även att omprioriteringar gjordes på förvaltningarna så att medarbetare kunde bidra i arbetet med mottagandet.