Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Katrin_SJ_01

Vi lägger ett minst sagt händelserikt år bakom oss. Resultatet för 2015 är mycket positivt med ett överskott på 563 miljoner kronor. Därmed kan hela underskottet från 2014 återställas. Malmö fick också återigen högsta betyg av världens ledande kreditvärderingsinstitut. Det visar att den ekonomiska styrningen är god.

Det går inte att sammanfatta förra året utan att nämna flyktingmottagandet. Malmö hamnade snabbt i fokus genom sitt geografiska läge och intensiva arbete i den akuta flyktingsituationen. Staden aktiverade krisledningen för att hantera den ansträngda situationen då det kom väldigt många fler ensamkommande barn än vanligt. På kort tid rekryterades ett stort antal nya medarbetare och flera boende öppnades upp. Flyktingsituationen föranledde att den årliga befolkningsprognosen behövde revideras för att vara användbar i den fortsatta planeringen. En planering som tar höjd för en extraordinär befolkningsökning och som har krävt ett rejält tillskott i budgeten för 2016 för att säkerställa välfärden för Malmöborna.

Den positiva utvecklingen med stigande resultat i Malmös skolor fortsatte för femte året i rad och meritvärdena stiger mer än i riket. Arbetet fortsätter och fokus är också att öka behörigheten till gymnasiet. Då befolkningen fortsätter att växa med barn i de lägre åldrarna har arbetet med utbyggnad av både förskolor och skolor varit i fokus. Totalt har cirka 200 förskoleplatser och nästan 900 skolplatser skapats under 2015 genom ombyggnation, etablering av paviljonger och extern förhyrning.

I ett växande Malmö är det också viktigt med mer hållbart, kollektivt resande. Malmöexpressen är exempel på en sådan satsning som även bidrar till att knyta ihop stadens östra och västra delar i skapandet av en socialt hållbar stad. Resandet med Malmöexpressen har ökat kraftigt, i riktningen mot Västra Hamnen ökade antalet resenärer med 30 procent medan antalet resenärer i motsatt riktning ökade med 23 procent. Dessutom har luftkvaliteten på Amiralsgatan blivit bättre.

Trafikplats Spillepengen är en av regionens viktigare knutpunkter i vägnätet, med cirka 40 000 fordon per dygn. En säker trafikmiljö är en självklar del i en hållbar stadsutveckling och Norra hamnen är porten till Malmö och med den nya trafikplatsen Spillepengen har vi skapat nyckeln till Norra hamnen.

Bostadsbyggandet tog fart under året, och glädjande nog också i områden i vilka det inte har byggts på mycket länge. Ett viktigt exempel är Trianons byggstart på Lindängen. Det är första gången på 37 år som det byggs på Lindängen och det visar att det går att bygga bra, billiga bostäder i miljonprogrammen. Och detta i kombination med energieffektiviseringar i redan befintliga fastigheter.

Det har gjorts en fördjupad analys av ekonomi och kvalitet inom vård och omsorg. Syftet är att säkerställa långsiktig utveckling av kvalité och ökad likvärdighet. Arbetet med att minska antalet timavlönade timmar till förmån för fastare anställningsformer har fortsatt och lett till en minskning med 20 procent.

Under året öppnades ännu en plats för möten och evenemang – stadens nya landmärke Malmö Live. Kvarteret invigdes med ett stort utomhusarrangemang som var öppet och gratis för alla Malmöbor. Vi invigde också det nya Hylliebadet som är ett riktigt familjebad med olika aktiviteter och vattenrutschbanor. Vi ser en blomstrande besöksnäring med fler än 1,5 miljoner hotellövernattningar i Malmö under året som gått. Det är rekord för Malmö och en procentuellt större ökning än vad Sveriges övriga storstäder har sett. Som evenemangsstad är Malmö mycket uppskattad och både antalet besökare och möteskapaciteten ökar, på ett sätt så många nya arbetstillfällen har skapats.

Civilsamhället spelar en oerhört viktig roll för Malmös utveckling. Kommunstyrelsen ställde sig under året bakom en avsiktsförklaring som ska leda till ett fördjupat samarbete för att tillsammans hitta nya och innovativa lösningar. Syftet är att ta vara på den kraft som finns och utveckla staden och göra den mer öppen och inkluderande, i enlighet med Malmökommissionens rekommendationer.

I samma anda har vi provat nya arbetsformer i Meet Malmö 11:11, som är ett nytt arbetssätt som ytterst handlar om att Malmö stad och näringslivet ska samarbeta för en socialt hållbar utveckling av staden. Gensvaret var stort och många visade sitt intresse för att vara med. Näringslivet expanderar också kraftigt med både företag som växer och fler företag som etablerar sig i Malmö. Exempelvis så stod IKEAs globala kontor färdigt och utgör nu en arbetsplats för cirka 1 200 anställda och IBM aviserade att de kommer att förlägga sitt utvecklingskontor här med cirka 300 anställda.

Malmö är en stad i ständig rörelse. Här händer mycket spännande och utmaningarna är stora. Jag vill därför passa på att rikta ett stort och innerligt tack till alla som är med och skapar en bättre stad att både bo och verka i.